resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

پیام تجاری خود را با استفاده از جعبه ابزار ارتباطات بازاریابی یکپارچه به بازار مورد نظر خود به طور موثر منتقل کنید. از ارائه Marketing Communications ما برای حرکت مشتریان در مراحل فرآیند خرید و در نهایت افزایش درآمد بیشتر و سودآوری بهتر برای کسب و کار خود استفاده کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

از این اسلاید برای شناسایی اهدافی استفاده کنید که شرکت شما باید برای رشد و پیشرفت به آنها برسد. اهدافی تعیین کنید که خاص، قابل اندازه گیری و قابل دستیابی باشند. همه اهداف آینده بر اساس این اهداف قرار خواهند گرفت.

resource image

تجزیه و تحلیل کلیدی خود را با این اسلاید معرفی کنید. این مرحله به شما اجازه می دهد تا همه ریسک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیطی و قانونی ریسک ها را که ممکن است بر بازاریابی شما تأثیر بگذارد، در نظر بگیرید.

resource image

این اسلاید به شما کمک می کند تا فرآیند ایجاد تبلیغات مربوط به مشتریان خود را ارتباط دهید و سپس بر اساس داده های جمع آوری شده از طریق آزمایش A/B و تست کاربر، آنها را بهبود ببخشید.

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

A company's marketing communications toolbox can be used to create relevant ads by first understanding the customer's needs and preferences. This can be achieved through market research and user testing. Once the customer's needs are understood, the toolbox can be used to design and create ads that speak directly to these needs. The ads can then be tested and perfected based on the data collected.

Some strategies for perfecting ads based on user testing data include A/B testing, analyzing user feedback, and making iterative changes based on performance metrics. It's also important to consider the context in which the ad will be displayed and to tailor the ad's design and messaging accordingly.

A company's marketing communications toolbox can be used to mitigate risks by creating relevant ads and perfecting them based on data collected through user testing. This allows the company to adapt its marketing strategy based on customer feedback and trends, thereby reducing the risk of ineffective marketing campaigns. Additionally, the toolbox can be used to identify and account for potential political, economic, social, technological, environmental, and legal risks that might affect the marketing strategy.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

بررسی کلی

بر اساس منبع بازاریابی، "Marketing91," ارتباطات بازاریابی عبارت است از استفاده از مجموعه ای از روش ها و تکنیک ها برای انتقال پیام ها به مشتریان موجود و بالقوه شرکت ها در مورد پیشنهادات آنها به شیوه ای منحصر به فرد و خلاقانه. استراتژی ارتباطات بازاریابی برای موفقیت تجاری حیاتی است زیرا این امکان را فراهم می کند تا یک دیدگاه توسعه یابد، آگاهی از برند را افزایش دهد، مزیت رقابتی را بیان کند، اعتماد خوبی را تقویت کند، جامعه سرمایه گذاران را روشن کند، سود را افزایش دهد، روابط با مشتریان را بهبود ببخشد، استعداد را جذب کند و ایده های نوآورانه بازاریابی و تبلیغاتی را تولید کند، وب سایت "Marketing91" می گوید.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Marketing communications can be tailored to different customer segments by understanding the unique needs, preferences, and behaviors of each segment. This can be achieved through market research and data analysis. Once these insights are gained, messages can be crafted that resonate with each segment, addressing their specific needs and interests. Personalization and customization of messages are key in this process. Additionally, the choice of communication channels also plays a crucial role. Different segments may prefer different channels, so it's important to deliver the message through the most effective and preferred channels for each segment.

Some best practices in marketing communications include developing a clear vision, creating brand awareness, expressing competitive advantage, fostering goodwill, enlightening the investor community, increasing profits, improving relationships with customers, attracting talent, and generating innovative marketing and promotional ideas. It's also important to convey messages in a unique and creative manner to both existing and prospective customers about the company's offerings.

The practice of marketing communications has evolved significantly over the years. Initially, it was primarily focused on print media and television advertising. However, with the advent of the internet and digital technologies, it has expanded to include online advertising, social media marketing, email marketing, content marketing, and more. The focus has also shifted from simply conveying a message to engaging with customers and building long-term relationships. It's now more about creating a dialogue and understanding the needs and preferences of the customers to provide personalized experiences.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

CoSchedule، یک ابزار مدیریت پروژه برای بازاریابان، یک راهنمای جامع برای توسعه یک استراتژی ارتباطات بازاریابی قاتل تهیه کرده است:

 • توسعه یک بیانیه برند که خلاصه می کند که شما چه کسی هستید - درک کنید که شما چه کسی هستید و چگونه به مخاطبان خود خدمت می کنید. راه آسان برای خلاصه کردن این موضوع ایجاد یک بیانیه برند است. به تعریف برند Starbucks به عنوان مثال نگاه کنید: "برای الهام بخشیدن و پرورش روح انسانی - یک نفر، یک فنجان و یک محله در یک زمان."
 • پیشنهاد فروش منحصر به فرد خود را شناسایی کنید (USP) - در اینجا، شما باید توضیح دهید که چه چیزی شما را منحصر به فرد می کند و چرا مردم باید به این ویژگی ها اهمیت دهند. پس از اینکه این موضوع را تعیین کردید، می توانید بیانیه های برند خود، خطوط برچسب و سایر پیام هایی که استراتژی بازاریابی شما را اطلاع رسانی می کنند، را توسعه دهید.
 • اهداف تجاری خود را شناسایی کنید - اهداف تجاری اهدافی هستند که شرکت شما باید برای موفقیت به آنها برسد. هر هدفی که تیم شما تعیین می کند باید به این اهداف بازگردد.
 • توسعه شخصیت های مشتری - هدف خود را شناسایی کنید - گروه افرادی که احتمالاً بیشترین خریدار محصول یا خدمات شما هستند. برای آشنایی بیشتر با آنها، مشتریان فعلی را نظرسنجی کنید، به Google Analytics بپردازید و در میان دنبال کنندگان رسانه های اجتماعی رقبای خود جستجو کنید تا ببینید چه کسانی را جذب می کنند.
 • درک سایر عمومی های کلیدی - ممکن است نیاز به ارتباط با افراد و نهادهایی غیر از مشتریان شما وجود داشته باشد، به عنوان مثال، رسانه های خبری، سازمان های دولتی و شرکای فعلی یا بالقوه.
 • تعیین کنید که دنیا چه چیزی را در مورد برند شما باید بداند - شرکت خود و مخاطبان خود را با شناسایی پیام های سطح بالایی که باید در مورد برند خود ارتباط دهید، متصل کنید.
 • کانال های خود را انتخاب کنید - کانال هایی را که قصد دارید پیام خود را در آنها به اشتراک بگذارید، انتخاب کنید. این کانال ها شامل: وبلاگ شرکت، بازاریابی ایمیل، رسانه های اجتماعی، بازاریابی SMS، روابط رسانه، چاپ تبلیغاتی، تبلیغات پادکست و تبلیغات سنتی است.
 • یک ماتریس پیام ریزی کنید - یافته های مراحل قبلی را در یک ماتریس پیام همگون ترکیب کنید - سندی که بیانیه برند شما، مخاطبان هدف، مشکل یا مسئله اصلی و پیام های کلیدی را شرح می دهد.
 • رویدادها و برنامه های مهم کمپین خود را تعیین کنید - رویدادهای ضروری را که تیم شما باید طی سال نگه داری کند، مشخص کنید. شما همچنین می خواهید شروع به قالب بندی برنامه های کمپین برای این رویدادها کنید.
 • اهداف ارتباطی خود را تعیین کنید - اهدافی را تعیین کنید که تیم ارتباطات شما باید به آنها برسد. این اهداف باید به اهداف کسب و کاری که قبلاً شناسایی کرده اید، مرتبط باشند.
 • برنامه ریزی محتوا و کمپین ها در تقویم بازاریابی خود - برنامه ریزی و اجرای استراتژی ارتباطات خود را با یک تقویم بازاریابی انجام دهید. این کار کمک می کند تا مهلت ها را اجرا کنید، دید سازمانی را ارائه دهید و کمک کنید که کارکنان شما بفهمند چه کاری باید انجام دهند و چه زمانی، متخصصان می گویند.
 • تاثیر خود را اندازه گیری کنید - اندازه گیری هر جزء از برنامه ارتباطات شما به شما کمک می کند تا بفهمید چقدر تلاش های شما در حال پیشرفت است.
stars icon
25 questions and answers
info icon

Different methods of identifying a unique selling proposition (USP) can be compared based on their focus areas. Some methods focus on the uniqueness of the product or service, its benefits, and how it stands out from the competition. Other methods may focus on the brand's values, mission, and vision, like Starbucks' brand definition. Another approach is to identify business objectives and align the USP with these goals. Lastly, developing customer personas and understanding the target audience can also help in identifying a USP. Each method has its own merits and can be used based on the specific needs and context of the business.

A business can ensure its tag lines and other messaging inform its marketing strategy by developing a clear brand statement that summarizes who they are and how they serve their audiences. This can be done by identifying their unique selling proposition (USP), which explains what makes them unique and why people should care about those traits. Once this is determined, they can develop their brand statements, tag lines, and other messaging. Additionally, they should identify their business objectives and develop customer personas to better understand their target audience.

Some trends in developing customer personas include the use of data analytics and AI to gather and analyze customer data, the focus on customer journey mapping to understand the customer's experience from their perspective, the inclusion of psychographic factors in persona development, and the creation of 'negative personas' to identify who your product or service is not for.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

مطالعه موردی

Burger King: خانه Google Whopper

کمپین بازاریابی مورد بحث "خانه Google Whopper" Burger King، که برآورد شده است 135 میلیون دلار در رسانه های کسب شده، در سال 2017، جایزه خلاقیت برتر در Cannes Lions را دریافت کرد، بر اساس مطالعه موردی توسط David the Agency. این شرکت فست فود به خانه های مردم نفوذ کرد به لطف اسپات تبلیغاتی تلویزیونی خود. خط از اسپات: "OK Google، در مورد Whopper به من بگو" به شرکت اجازه داد تا Google Assistant را فعال کند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

The Google Home of the Whopper campaign by Burger King activated Google Assistant in people's homes through a TV commercial spot. The specific impact on Google Assistant's usage is not detailed in the provided content, but the campaign was successful enough to win a top creative award at Cannes Lions in 2017 and generate an estimated $135 million in earned media.

The specific information about other successful marketing campaigns by David the Agency is not provided in the content. However, David the Agency is known for its innovative and successful marketing campaigns for various brands. One of their notable campaigns is for Burger King, called 'Google Home of the Whopper', which was highly successful and received a top creative award at Cannes Lions in 2017.

Some potential challenges of implementing a marketing campaign like Google Home of the Whopper could include backlash from consumers who feel their privacy has been invaded, technical difficulties in ensuring the voice command works properly, and potential legal issues related to the use of Google's technology without their consent. Additionally, such a campaign relies heavily on the novelty factor, which may not be sustainable in the long term.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

با وجود اینکه این حرکت برخی از مردم (و شرکت ها، زیرا Google از این کمپین خوشحال نبود) را عصبانی کرد و فعالیت ترولینگ را افزایش داد، در کل، این کمپین جسورانه و بسیار موفق بود. "Burger King فرصتی را دید تا با استفاده از فناوری نوظهور دستگاه های دستیار شخصی هوشمند، کاری هیجان انگیز انجام دهد،" نماینده Burger King به "Reuters" گفت."

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download