resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

مدل کسب و کار شما می تواند شرکت شما را بسازد یا بشکند. اما برنامه های تجاری طولانی مدت اغلب خطر شکست را افزایش می دهند. حقیقت اصلی استراتژی های خود را با استفاده از مجموعه کانواس کسب و کار ما ثبت کنید و ایده های جدید توسعه دهید. با استفاده از برخی از محبوب ترین کنوس ها مانند مدل کسب و کار، کسب و کار لاغر، طرح استراتژی، ارزش پیشنهادی و مدیریت محصول، نتایج مورد نظر خود را بدست آورید.

stars icon
42 questions and answers
info icon

There are numerous resources available to learn more about business canvases. Some of the most popular ones include books like 'Business Model Generation' and 'Value Proposition Design' by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. Online platforms like Coursera, Udemy, and Khan Academy also offer courses on business model canvases. Additionally, websites like Strategyzer and Canvanizer provide interactive tools to learn and apply these canvases.

These canvases can help in understanding the competitive landscape by providing a clear and concise overview of your business model, strategy, value proposition, and product management. They allow you to identify your strengths and weaknesses, understand your market position, and develop strategies to gain a competitive edge.

To create an effective business model canvas, you should first clearly define your value proposition. This is the unique value your product or service offers to customers. Next, identify your customer segments and channels. Understand who your customers are, their needs, and how you can reach them. Also, outline your key activities, resources, and partners. These are the operations and assets necessary for your business to function. Lastly, detail your cost structure and revenue streams. Understand how your business will make money and what the costs involved are. Remember, the business model canvas is a dynamic tool. It should be updated as your business evolves.

View all 42 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

کنوس مدل کسب و کار به سرعت عناصر کلیدی مدل کسب و کار شما را مانند شرکای، فعالیت ها، بخش های مشتری و ارزش پیشنهادی ارتباط می دهد.

resource image

کنوس پروژه چابک به جای تحویل یک برنامه کاملا شکل گرفته به طور همزمان، رویکرد تکراری به پروژه های شما می گیرد.

resource image

یک کنوس محصول می تواند نشان دهد که چگونه محصول شما برای ایجاد تجربه کاربری و ویژگی های مناسب به صورت استراتژیک قرار گرفته است.

resource image
stars icon
45 questions and answers
info icon

An Agile Project Canvas can contribute to project success by allowing for an iterative approach to project planning. Instead of delivering a fully formed plan all at once, the Agile Project Canvas allows for adjustments and changes to be made as the project progresses. This flexibility can lead to a more successful project outcome as it allows for adaptation to unforeseen circumstances or changes in project requirements.

Some strategies to effectively use a Business Model Canvas include: understanding your business model's key elements such as partners, activities, customer segments, and value propositions; using an iterative approach to your projects instead of delivering a fully formed plan all at once; and strategically positioning your product to create the right user experience and features.

A Product Canvas can be used in product development to strategically position your product. It helps in defining the right user experience and features. It provides a clear vision and direction for the product development team, ensuring that everyone is aligned and working towards the same goal.

View all 45 questions
stars icon Ask follow up

نتیجه

کنوس های تجاری ابزارهای مدیریت استراتژیک هستند که به سرعت و به صورت واضح تعریف کلی کسب و کار شما را می کنند. به راحتی یک بررسی سازمان یافته برای خود ایجاد کنید تا هنگام توسعه استراتژی های خود به آن مراجعه کنید. ایده های خود را به زیبایی به ذینفعان داخلی و خارجی ارائه دهید.

برخلاف یک برنامه تجاری سنتی که صفحات و صفحات از نمودارها و داده های سردرگم کننده است، یک کنوس تجاری قوی یک چارچوب یک صفحه ای است که تمام اصول چگونگی دستیابی شما به موفقیت و ارائه ارزش منحصر به فرد به مشتریان را تعیین می کند.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

مقدمه

ما با مروری بر نه مؤلفه کنوس مدل کسب و کار شروع می کنیم. چه کسی بخش های مشتری شما هستند؟ چه ارزشی را پیشنهاد می دهید؟ چه جریانات درآمدی برتری دارید؟ چگونه رابطه با مشتری خود را مدیریت می کنید؟ کدام کانال های فروش شما هستند؟ چه فعالیت های کلیدی دارید؟ منابع کلیدی؟ شرکای کلیدی؟ و ساختار هزینه شما چیست؟ (اسلاید 1)

stars icon
42 questions and answers
info icon

Some strategies to optimize a business's cost structure include: reducing overhead costs, improving operational efficiency, outsourcing non-core activities, and negotiating with suppliers for better prices. It's also important to regularly review and analyze the cost structure to identify any areas of wastage or inefficiency.

A business can identify its key partners by analyzing its business model and operations. Key partners are usually those who play a significant role in the business's value chain. They can be suppliers, distributors, business allies, or any entity that contributes to the business's ability to serve its customers. It's important to consider the role each potential partner plays in the business, their contribution to the business's value proposition, and their impact on revenue streams and cost structure.

Key resources in a business can include physical resources like buildings, vehicles, and equipment; intellectual resources like patents, licenses, and customer databases; human resources like employees and their skills; and financial resources like cash, credit lines, and stock. These resources are essential for the functioning and success of a business.

View all 42 questions
stars icon Ask follow up

کنوس کسب و کار لاغر

با توجه به اصول چارچوب لاغر، این کنوس کسب و کار لاغر برای شروع یک اقدام جدید یا برای استارتاپ ها عالی است. این کمک می کند تا ضایعات را حذف کند و اغلب یک برنامه تجاری کم هزینه تر و موثرتر است. (اسلاید 5)

resource image

کنوس استراتژی

کنوس استراتژی برای نقشه برداری از عوامل تجاری نسبت به اهمیت آنها مفید است. به این ترتیب، می توانید رقبای خود را با کسب و کار خود مقایسه کنید تا یک استراتژی رقابتی تدوین کنید. هر ارزش پیشنهادی متفاوتی که شناسایی کنید می تواند شاخه ای شود و به چارچوب استراتژی اقیانوس آبی اعمال شود. اقیانوس آبی به شما کمک می کند تا ببینید چه چیزی شما را از رقابت موجود در یک بازار اشباع شده متمایز می کند. به جای رقابت در زمینه هایی که دیگران در آنها برتری دارند، منابع را به آنچه شما را منحصر به فرد می کند اختصاص دهید.(اسلاید 6)

stars icon
44 questions and answers
info icon

A business can avoid becoming complacent after identifying its unique factors by continuously innovating and improving. It should not rest on its laurels but instead, constantly reassess its strategy canvas, looking for new opportunities and threats. It should also regularly apply the Blue Ocean Strategy framework to identify new areas of uniqueness and differentiation. Furthermore, it should allocate resources not just to maintain its unique factors, but also to develop new ones.

A business can ensure it's accurately identifying its competitors when using a Strategy Canvas by carefully analyzing the market and understanding the key factors that drive their business. They should identify the factors that are important to their customers and plot these against their competitors. This will help them see where they stand in comparison to their competitors and identify any gaps or opportunities. They can then use this information to formulate a competitive strategy and differentiate themselves in the market.

The findings from a Strategy Canvas can be applied to a business's value proposition in several ways. First, identify the factors that set your business apart from competitors. These unique factors are your divergent value propositions. Next, apply these divergent value propositions to the Blue Ocean Strategy framework. This will help you identify areas where you can create unique value in a saturated marketplace. Instead of competing on the same factors as your competitors, focus on these unique areas. Allocate resources to these areas to strengthen your unique value proposition.

View all 44 questions
stars icon Ask follow up

کنواس طرح استراتژی

کنواس طرح استراتژی به توسعه استراتژی های بهبود یافته کمک می کند، ناهماهنگی ها را پیدا می کند، فرصت های جدید را شناسایی می کند و دیدگاه بلند مدت را تعریف می کند. این کمی پیچیده تر از کنواس مدل کسب و کار سنتی است و شامل مؤلفه های منحصر به فردی مانند منابع و صلاحیت ها، مدل های درآمد، رقابت، ارزش ها و اهداف، و فضای سازمانی است. (اسلاید 7)

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

کنواس پیشنهاد ارزش

کنواس پیشنهاد ارزش برای موقعیت هایی که ارزش ها، اهداف، و فضای سازمانی شما واضح است، اما هنوز نیاز دارید تا روی ایجاد پیشنهادات ارزش تمرکز کنید، عالی است. ایجاد کنندگان سود خود، محصولات و خدمات، و بخش کاهش درد را برای تعیین آنچه که به مشتری می دهید، وارد کنید. سپس، نقاط درد مشتری، منافع، و کارها را برای درک آنچه مشتری سعی دارد برای دستیابی به آن، وارد کنید (اسلاید 8 و 9)

stars icon Ask follow up
resource image

کنواس های محصول

کنواس محصول برای توسعه محصول ضروری است. تعیین کنید که چگونه محصول به طور استراتژیک قرار گرفته است تا تجربه کاربر و ویژگی های مناسب را ایجاد کند. دیدگاه خود، جریان های درآمد، عوامل هزینه، و کانال ها را در بالا قرار دهید. مقادیر کسب و کار، مشتری، و فناوری خود را در میانه وارد کنید. سپس منظره رقابتی خود و موج های نوآوری را در پایین تعیین کنید. (اسلاید 10)

stars icon Ask follow up

این نسخه از کنواس محصول بر ویژگی های محصول بر اساس شخصیت های کاربر، سفرها، جمعیت، و داستان ها تمرکز دارد. داستان کاربر به شما اجازه می دهد تا داستان مشتری محصول خود را به صورت داستان محور بنویسید. بفهمید چگونه فکر می کنند، ناراحتی هایی که مواجه هستند را تعیین کنید، و تصور کنید چه چیزی زندگی آنها را بهتر می کند. محدودیت ها، طراحی، و اجزای بزرگ را در پایین کنواس برای تعریف بلوک های بزرگتر قابلیت و مرزهایی که محصول شما ممکن است با آن روبرو شود، استفاده کنید. (اسلاید 11)

stars icon Ask follow up

کنواس دیدگاه محصول نمایشی ساده تر از محصول شما را نشان می دهد. تیم را در بالا معرفی کنید، دیدگاه محصول خود را وارد کنید، و شش موضوع اصلی را که یک دیدگاه محصول جامع را ایجاد می کنند، پوشش دهید. (اسلاید 12)

کنواس مناسبت محصول-بازار بر مشتری متمرکز است، که آنها چه کسی هستند، چه چیزی نیاز دارند، چه کانال هایی وجود دارد، و تجربه کاربری آنها چگونه است. در اینجا، شما می توانید محصول یا خدمات خود را برای تعیین چگونگی مناسب بودن آن با نیازهای بازار، وارد کنید. (اسلاید 14)

resource image
resource image

کنواس پروژه چابک

کنواس پروژه چابک بر تکرار سریع تمرکز دارد. مدیریت پروژه چابک بر تکرار و گام های افزایشی تا کامل شدن متمرکز است. این می تواند به اصلاح اشتباهات در ابتدای کار کمک کند و راه هایی برای بهبود مداوم را شناسایی کند.(اسلاید 13)

کانواس مناسبت مشکل-راه حل

کانواس مناسبت مشکل-راه حل نشان می دهد که چگونه محصول شما مشکلات مشتری را حل می کند. دکمه های موجود در گوشه هر کارت نماد برای مؤلفه مربوطه است. برگه های کناری توضیح می دهند که چگونه این مؤلفه ها با هم کار می کنند. به عنوان مثال، در سطر بالا، بخش های مشتری خود را تعریف کنید (CS) و آنها را در محدودیت های مشتری خود (CL) قرار دهید تا راه حل های موجود (AS) را بررسی کنید و تمایز بیابید.(اسلاید 15)

stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download