resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

در بازار برای یک شغل جدید هستید؟ برای ارتقاء نمونه کار شخصی خود با ارائه ای از برجسته ترین نقاط خود، الگوی ارائه Personal Showcase را دانلود کنید. این نمایش شخصی می تواند برای درخواست شغل جدید، درخواست ارتقاء یا انتقال به بخش های دیگر، یا به اشتراک گذاشتن به صورت دیجیتال با سرگرمان یا مشتریان جدید برای معرفی خود و مجموعه مهارت های منحصر به فرد خود استفاده شود.

stars icon
25 questions and answers
info icon

A personal showcase can be used to attract new client prospects by presenting your top highlights and unique skillset. It serves as a platform to introduce yourself and demonstrate your capabilities and achievements. This can be shared digitally with potential clients, making it an effective tool for marketing yourself.

Some other ways to transfer departments may include demonstrating your skills and value to the desired department, networking with employees and managers in that department, or seeking additional training or education to qualify for a position in that department.

A personal showcase can be used to stand out in the job market by presenting your top highlights in a professional and organized manner. It can be used when applying for a new job, asking for a promotion or transferring departments. It can also be shared digitally with recruiters or new client prospects to introduce yourself and your unique skillset. This way, you can differentiate yourself from other candidates and make a strong impression.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

این الگو شامل اسلایدهایی برای بررسی رزومه، تجربه کاری، روش STAR و لیست فعل عمل، حوزه های تمرین، توصیه ها، نمونه کار، تحصیلات، مجموعه مهارت ها، مطالعات موردی پروژه، مشتریان قابل توجه، دستاوردها، صفحه تماس و بسیاری دیگر است. به انتها بخوانید و ما توضیح می دهیم که چگونه یک PM که می خواهد در یک شرکت فناوری بزرگ مانند Google یا Facebook شغل جدیدی داشته باشد، می تواند از این ارائه استفاده کند.

stars icon
26 questions and answers
info icon

When preparing a presentation about the overall finance performance in FY 2023, consider the following points:

Start with an introduction that provides a brief overview of the financial year. This could include major financial events, changes in the market, or new policies that affected the company's finances.

Next, present a detailed analysis of the company's financial performance. This could include revenue, profit, expenses, and cash flow. Use charts and graphs to visualize the data and make it easier to understand.

Discuss the factors that contributed to the company's financial performance. This could include successful products or services, cost-saving measures, or strategic investments.

Compare the company's performance in FY 2023 with previous years. This will show whether the company is improving or declining.

Finally, provide a forecast for the next financial year based on current trends and future plans. This could include projected revenue, expected expenses, and potential challenges.

Remember to keep your presentation concise and engaging. Use clear, simple language and avoid jargon. Also, practice your presentation to ensure you can deliver it confidently and professionally.

Some strategies for standing out when applying for a job at a major tech company like Google or Facebook include having a clear and concise resume, showcasing your work experience effectively, using the STAR method to describe your achievements, having a diverse skillset, presenting project case studies, listing notable clients you've worked with, and highlighting your achievements. It's also beneficial to have recommendations and a portfolio to showcase your work.

In addition to this template, other resources that could be beneficial when applying for a new job include a well-crafted cover letter, professional references, and a portfolio of relevant work. It may also be helpful to have a list of potential interview questions and well-thought-out responses, as well as research on the company you're applying to. Networking can also be a valuable resource in the job application process.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های ابزار

بررسی رزومه

اولین چیز اول، مهم است که خود را با بررسی سبک رزومه معرفی کنید. این اسلاید خلاصه ای از مدیریت است که یک پاراگراف کوتاه از متن برای سخنرانی آسانسور شما و بررسی مهارت ها و تجربه کاری برای فراهم کردن حس خواننده از شما به صورت حرفه ای ارائه می دهد. این قرار است اسلایدهای اضافی خاص را در تجربه کاری، مهارت ها یا برجسته های یک پروژه خاص تکمیل کند. اگر قصد دارید این فایل را به صورت دیجیتال ارسال کنید، می توانید پیوندهای هایپرتکستی به LinkedIn خود، وب سایت نمونه کار یا سایر پروفایل های اجتماعی را جاسازی کنید.این تصویرسازی شامل یک خط زمانی از تجربه شما نیز می باشد، با خلاصه ای از مهارت های حرفه ای که در آنها توانمند هستید در پایین. این ارائه نیز شامل بسیاری از اسلایدهای اضافی با تصویرسازی های جایگزین از این خلاصه حرفه ای است. (اسلاید 5)

stars icon
26 questions and answers
info icon

An introduction interview presentation is a way to showcase your skills, experience, and professional background to potential employers. It typically includes an executive summary, a detailed overview of your work experience, and highlights of specific projects or skills.

You can start with a brief elevator pitch, summarizing who you are professionally. This should be followed by a detailed timeline of your work experience, highlighting key roles and achievements.

You can also include a section on your key skills and areas of expertise. If you're sending the presentation digitally, consider embedding hyperlinks to your LinkedIn profile, portfolio website, or other relevant social profiles for further reference.

Remember, the goal is to provide a comprehensive yet concise overview of your professional journey, so keep it relevant and engaging.

A personal showcase presentation can effectively highlight your career progression by providing a visual timeline of your experience, skills, and work history. It serves as an executive summary of your professional journey, allowing you to present your skills, achievements, and areas of expertise in a structured and engaging manner. It can also include hyperlinks to your LinkedIn, portfolio website, or other social profiles for further reference. This not only gives the viewer a comprehensive understanding of your career growth but also allows them to delve deeper into specific areas of interest.

There are several strategies to make a personal showcase presentation more visually appealing. First, use a clean and professional design template. Second, use visuals like charts, graphs, and images to represent your skills and experience. Third, use a consistent color scheme throughout the presentation. Fourth, use bullet points to make the information easy to digest. Fifth, use a variety of slide layouts to keep the audience's interest. Lastly, make sure your text is easy to read by using a large font size and contrasting colors.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up
resource image

تجربه کاری

این اسلاید عمیق تر در تجربه شما می کند زیرا این مورد استفاده متداول ترین برای یک درخواست شغل خواهد بود. این شامل نام شرکت، تاریخ، و نکات مهمی است که بیشترین دستاوردها و وظایف شغلی مرتبط با هر موقعیت را پوشش می دهد. (اسلاید 10)

resource image

روش رزومه STAR

در این نکته، ما یک اسلاید درباره چارچوب روش رزومه STAR داریم. وقتی مدیران وظایف یا دستاوردهای خود را تحت هر شغل قبلی توصیف می کنند، مهم است که توصیف به خواننده بگوید: در چه وضعیتی این وظیفه انجام شد، چه وظیفه خاصی انجام شد، اقداماتی که در پاسخ به این وظیفه انجام شد، و نتایج حاصل شده. این باید یک نتیجه کمی باشد، مانند "افزایش درآمد به میزان 20 درصد.[/EDQ]

stars icon
25 questions and answers
info icon

You can describe the results achieved in a job description by using specific, measurable outcomes. For example, instead of saying 'improved sales', you could say 'increased sales by 15% over a six month period'. You could also use specific examples of projects or tasks you completed that had a positive impact on the company. For example, 'led a team that completed a project three weeks ahead of schedule, saving the company $10,000'.

You can describe the actions conducted in response to a task in a job description by detailing the strategies implemented, the steps taken, the skills utilized, and the challenges overcome. You can also mention the collaboration with team members or other departments, the use of specific tools or software, and the decision-making processes involved.

The STAR Resume method framework can help in describing the specific task performed in a job description by providing a structured approach. It allows you to clearly outline the Situation, Task, Action, and Result of your experience. This method ensures that you provide all the necessary details, including the context of the task (Situation), the task itself (Task), the actions you took to complete the task (Action), and the outcomes of your actions (Result). This can help to provide a comprehensive and quantitative description of your experiences.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

یک مثال در پایین نشان می دهد که چه بخشی از جمله مربوط به هر عنصر از چارچوب است. از آنجا که برای یک گلوله یا جمله واحد سخت است که همه چهار جنبه را در بر بگیرد، این چهار نکته می توانند به چندین گلوله تقسیم شوند که همه جوانب را پوشش دهند.(اسلاید 29)

resource image

افعال رایج در رزومه

به علاوه بر چارچوب STAR، نمایش شخصی شامل لیستی از افعال رایج در رزومه مرتب شده بر اساس دسته مهارت ها است. برای مثال، مدیران سطح بالا می توانند از افعال زیر مهارت های مدیریتی استفاده کنند، تحلیلگران می توانند از مهارت های مالی، تحقیقاتی یا فنی استفاده کنند، نمایندگان روابط عمومی می توانند از مهارت های ارتباطی استفاده کنند، اعضای تیم سطح پایین تر می توانند از مهارت های کمکی استفاده کنند، و غیره. علاوه بر این، افعال دیگری که در انتها ذکر شده اند برای توصیف تأثیر کلی ایجاد شده بر یک کسب و کار مفید هستند، مانند "گسترش X"، "بهبود Y"، یا "کاهش خسارت Z." (اسلاید 30)

stars icon Ask follow up
resource image

حوزه های تمرین

مالکان تنها، کارآموزان یا قراردادی ها اغلب نیاز دارند تا حوزه های تمرین خود را به مشتریان جدید برجسته کنند. برای کارمندان تمام وقت، این می تواند به "حوزه های تخصص" تغییر یابد که وظایف یا حوزه های تمرکزی هستند که آنها در پروژه های گذشته خوب عمل کرده اند. برای مثال، به عنوان یک مدیر پروژه، علاوه بر رسیدن به اهداف بودجه و زمانبندی خود، یک مدیر اجرایی ممکن است بسیاری از بهبود فرآیند را انجام داده باشد، جایی که آنها فراتر از حد معمول برای بهینه سازی فرآیندها پیش رفته اند. این کمک می کند تا در مقابل دیگر نامزدها برجسته شوند زیرا مهارت هایی را برجسته می کنند که دیگران یا انجام نمی دهند یا به یاد نمی آورند که ذکر کنند.(اسلاید 16)

stars icon Ask follow up
resource image

توصیه ها

اسلاید دیگری پوشش می دهد توصیه هایی از مشتریان قبلی یا ارجاعات از همکاران گذشته. این توصیه ها باید نواحی تمرین و تخصص ذکر شده قبل را برجسته کنند. به عنوان مثال، توصیه باید مهارت های کلیدی را نیز برجسته کند، مانند بهینه سازی فرآیند که قبلاً ذکر شده است. (اسلاید 20)

resource image

پروژه ها و نمونه کارها

برجسته کردن یک پروژه یا نمونه کار از پروژه های گذشته روش استاندارد و مورد انتظار دیگری برای نشان دادن کارهای گذشته شما است. این تصویربرداری دو اسلاید را با یک جدول زمانی که می تواند پایین برود، پوشش می دهد. این نشان می دهد تاریخی که پروژه انجام شده و نام آن، به علاوه فضای اضافی برای پوشش دستاورد.

اگر شما یک محصول ساخته اید، مدیران اجرایی می توانند از تصویر برای نشان دادن محصول نهایی استفاده کنند یا اگر نیازی نبود، تصویر را حذف کنند. بیایید بگوییم شما یک PM هستید که طراحی یک پروژه یا محصول را انجام نداده اید، اما باید همچنین نمایش داده شود به همراه دستاورد نهایی برای نمایش بصری موفقیت. (اسلاید 23-24)

stars icon Ask follow up
resource image

مثال: درخواست برای یک شغل به عنوان PM در Facebook یا Google

بیایید همه اینها را در یک زمینه قرار دهیم. تصور کنید شما یک PM هستید که قصد دارد از این ارائه نمایش شخصی برای درخواست یک شغل جدید در Google یا Facebook استفاده کند.مدیر پروژه می تواند از صفحه روی جلد برای معرفی خود، به اشتراک گذاری خلاصه حرفه ای، پیش زمینه کسب و کار و تحصیلات، مهارت ها و سخنرانی شخصی در آسانسور استفاده کند. سپس مدیر پروژه می تواند تجربه کاری قبلی خود را با عمق نشان دهد، با نمایش های مختلف برای نمایش زمانی برای پوشش شغل های گذشته در Spotify و چند استارتاپ ناشناخته، و سپس مهارت های خود را در بهینه سازی فرآیند، معیارسنجی، و SCRUM sprints به اشتراک بگذارد. این ها می توانند شخصی یا فنی باشند (با نمایش های مختلف برای هر کدام). تحصیلات همچنین می تواند گسترش یابد، مانند تحصیلات تکمیلی و گواهینامه های رسمی مانند دوره های رسمی.

stars icon Ask follow up

برای دسته بندی های غیر سنتی، سایر موضوعاتی که می توانند برجسته شوند شامل مشتریان قابل توجه، مانند قرارداد کار برای نام های بزرگ، دستاوردهای کلیدی مانند جوایز و برجسته کردن اعداد بزرگ (مانند اینکه فرض کنیم مدیر پروژه درآمدها را 50% افزایش داده است)، و توصیه ها برای پشتیبانی از ادعاهای خود است. سپس، یک مطالعه موردی از یک پروژه (دو اسلاید) را برجسته کنید و سپس یک نمایش مجموعه ای از مشتریان گذشته را ارائه دهید. در نهایت، مدیر اجرایی با یک صفحه تماس با من برای پیگیری های آسان پایان می دهد.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه گیری

اگر به یک نمایش شخصی برای برجسته کردن دستاوردها و فرصت های خود برای حرکت حرفه ای بعدی خود نیاز دارید، Personal Showcase را برای اسلایدهای بیشتر در مورد پورتفولیو، تحصیلات، مجموعه مهارت ها، مطالعات موردی پروژه، مشتریان قابل توجه، دستاوردها، صفحه تماس، و بسیاری از نمایش های دیگر برای صرفه جویی در زمان و ساعت های کار دانلود کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download