resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

برای دستیابی به اهداف، باید آنها را بیان کنید، پیشرفت را ردیابی و اندازه گیری کنید و به طور منظم بازبینی کنید. تمام اینها با یک استراتژی تعیین هدف - اهداف و نتایج کلیدی (OKRs)، که توسط بیل گیتس، لری پیج، مارک کوبان، بونو و سایر رهبران برجسته کسب و کار و خیریه استفاده می شود، انجام می شود. ارائه اهداف و نتایج کلیدی (بخش 2) ما مفهوم OKRs را تجزیه و تحلیل می کند و برای راهنمایی شما در تعیین اهداف بلندپروازانه و اجرای دقیق و موثر توسعه یافته است.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The OKRs (Objectives and Key Results) strategy is a powerful tool for setting and achieving ambitious goals. It involves setting clear, measurable objectives and then defining key results to track progress towards these objectives. This strategy encourages meticulous execution by providing a clear roadmap of what needs to be achieved and how success will be measured. It also promotes regular reassessment, allowing for adjustments and improvements to be made as necessary. This approach has been used successfully by many business and philanthropy leaders, including Bill Gates, Larry Page, and Mark Cuban.

The OKRs (Objectives and Key Results) strategy assists in tracking and measuring progress towards goals by providing a clear framework for defining objectives and key results. The objectives are the goals you want to achieve, and the key results are the measurable ways you plan to achieve those goals. By setting clear objectives and key results, you can track your progress and measure how effectively you are moving towards your goals. This strategy also encourages regular reassessment, allowing for adjustments and improvements as needed.

The steps involved in implementing the OKRs strategy in a business setting are as follows:

1. Define clear and measurable objectives: These are the goals that you want to achieve.

2. Set key results: These are measurable ways to track the progress towards the objectives.

3. Regularly track and measure progress: This helps to ensure that you are on track to achieve your objectives.

4. Reassess regularly: This allows you to adjust your objectives and key results as needed.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

تفاوت بین OKRs خواهانه و عملیاتی را توضیح دهید. یک OKR متعهد می تواند "ارائه بهبود به زیرساخت تا تاریخ معین" باشد و OKRs خواهانه می تواند اهدافی با نتایج تجاری غیرقابل تصور باشد.

resource image

از این اسلاید برای بررسی OKRs خاص برای بخش های مختلف یا حتی تیم ها و افراد در سازمان خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که قبل از تعیین OKRs در سراسر بخش ها، باید ابتدا OKRs سازمانی خود را تعریف کنید.

resource image
stars icon
5 questions and answers
info icon

Defining organization-wide OKRs before setting departmental ones is crucial because it ensures alignment and coherence across the entire organization. It sets the overall direction and priorities for the company, which then guides the setting of departmental OKRs. This way, every department's objectives and key results contribute towards achieving the organization's overall goals. It also prevents departments from working in silos or pursuing conflicting objectives.

OKRs (Objectives and Key Results) can be set for different departments or teams within an organization by first defining the organization-wide OKRs. These overarching goals provide a clear vision of what the organization as a whole aims to achieve. Once these are established, departmental or team OKRs can be set. These should align with the organization-wide OKRs and contribute towards achieving them. Each department or team should have its own specific OKRs that reflect their unique roles and responsibilities within the organization. Remember, the key is to ensure alignment and contribution towards the overall organizational goals.

Aspirational OKRs, also known as "moonshots", are designed to push the boundaries and aim for extraordinary outcomes. Here are a few examples:

1. Google's famous OKR: "Organize the world's information and make it universally accessible and useful."

2. LinkedIn's OKR: "Create economic opportunity for every member of the global workforce."

3. Tesla's OKR: "Accelerate the advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible."

These OKRs are not tied to specific metrics or deadlines, but they set a visionary goal for the entire organization to strive towards.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

بررسی کلی

OKRs می تواند در هر جنبه ای از زندگی شما استفاده شود: از مدیریت کسب و کار تا سفرهای تناسب اندام، اما دقیقا چه کاری انجام می دهند؟ جان دور - سرمایه گذار مشاور و نویسنده آنچه مهم است را اندازه گیری کنید، هدف OKR را در سه نکته ساده توضیح می دهد:

  • OKRs به تقسیم بزرگ، مأموریت های جسورانه به اهداف قابل اقدام و نقاط عطف کمک می کند؛
  • اهداف "چیست" (اهداف) هستند؛.
  • نتایج کلیدی "چگونه" هستند. آنها معیارهایی هستند که با آنها پیشرفت خود را در راستای تکمیل اهداف خود ردیابی می کنید.
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

مشاوره کارشناس

لری پیج

مدیر عامل Alphabet و بنیانگذار Google، لری پیج، در کتاب دور Measure What Matters: نوشته است: "هرچقدر من از فرآیند متنفرم، ایده های خوب با اجرای عالی چگونه شما را به سحر و جادو می برد. و اینجاست که OKRs وارد می شوند، OKRs به ما کمک کرده اند تا به رشد 10 برابری برسیم، بسیاری از بارها. آنها کمک کرده اند تا مأموریت بی پایان ما در 'سازماندهی اطلاعات جهان' شاید حتی قابل دستیابی باشد. آنها من و بقیه شرکت را در زمان و مسیر درست حفظ کرده اند وقتی که بیشترین اهمیت را داشت."[/test]

بیل گیتس

گیتس از OKRs برای اداره همزمان مایکروسافت و شروع بنیاد بیل و ملیندا گیتس استفاده کرد. گوروی کسب و کار اعتراف می کند که روش OKR به او کمک کرد تا تصمیمات سخت را بگیرد. "دو مورد وجود داشت که در نهایت یک اعطای وام را رد کردم زیرا اهداف به اندازه کافی واضح نبودند. سیستم OKR مرا مطمئن کرد که من تصمیم درست را می گیرم،" او در همان کتاب دور می نویسد. او همچنین اشاره می کند که OKRs می تواند به تمایز بین مأموریت ها و اهداف کمک کند. "یک مأموریت جهت دار است."هدف دارای مجموعه ای از مراحل ملموس است که شما به طور عمدی در آنها مشغول هستید و واقعاً سعی می کنید دور بروید،" گیتس می نویسد.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The OKRs (Objectives and Key Results) framework aligns with digital transformation initiatives by providing a clear and measurable way to track progress towards specific goals. This framework allows organizations to set ambitious objectives and then measure their success in achieving these objectives through quantifiable key results. In the context of digital transformation, this could involve objectives related to the implementation of new technologies, the digitization of business processes, or the development of digital skills within the workforce. The key results would then provide a measurable way to track progress towards these objectives, ensuring that the digital transformation initiative is on track and delivering the desired results.

Yes, there are several case studies that demonstrate the effectiveness of the OKRs framework. For instance, Alphabet CEO and Google co-founder, Larry Page, has credited OKRs for leading Google to 10x growth many times over and for keeping the company on track. Similarly, Bill Gates used OKRs to run Microsoft and start the Bill and Melinda Gates Foundation. He has acknowledged that the OKR method helped him make difficult decisions and distinguish between missions and goals.

Businesses can implement the OKRs (Objectives and Key Results) framework in their operations by first defining clear and measurable objectives. These objectives should align with the company's mission and strategic goals. Each objective is then paired with 3-5 key results, which are specific, time-bound, and measurable actions that help achieve the objective. The progress towards these key results is tracked regularly, often on a quarterly basis, to ensure the company is moving in the right direction. It's also important to foster a culture of transparency and accountability, where everyone in the organization understands the OKRs and their role in achieving them.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

مطالعه موردی

"OMG: وقتی TED OKRs را پذیرفت"

شرکت هایی که از قبل ماموریت خود را تعیین کرده اند، گاهی اوقات به خوبی به ایده های جدید مدیریت پاسخ نمی دهند. این دقیقاً همان چیزی است که رز کوئو، مدیر پروژه فنی ارشد در کنفرانس های TED، هنگام معرفی OKRs به تیم TED با آن مواجه شد.

  • هدف – در آن زمان، OKRs توسط خانواده TED به عنوان شرکتی درک شد و هماهنگ کردن آنها با اخلاقیات آزاداندیشی TED چالش برانگیز بود. برای اینکه OKRs بدون شک الهام بخش باشد، نیاز بود که "TEDified" شوند،" کوئو به سازمان What Matters که توسط جان دور تاسیس شده است، می گوید. رئیس TED، کریس اندرسون، OMGs – Objectives and Measurable Goals را پیشنهاد داد، که کوئو آن را تعریف کرد: "من [state objective] خواهم کرد، به اندازه ای که توسط [specify measurable goal] اندازه گیری می شود." سپس، کوئو چالش را به سطح بعدی برد و آن را با استفاده از رمان کلاسیک فرانسوی، The Little Prince توسط آنتوان دو سنت-اگزوپری، به عنوان راهی برای معرفی OKRs به تیم حل کرد
  • نتیجه کلیدی – با استفاده از کتاب سنت-اگزوپری، کوئو توضیح داد که ایده پشت OMGs این نبود که معیارها را تعیین کنیم و به طور برده به آنها پایبند باشیم، و اینکه اگر از یک هدف کوتاه بیفتیم، مهم نیست تا زمانی که هدف بلندپروازانه باشد. "این در مورد ضربه زدن به اعداد نیست بلکه در مورد رویای بزرگ است،" کوئو به تیم گفت.
stars icon
5 questions and answers
info icon

The concept of OKRs (Objectives and Key Results) aligns with the idea of dreaming big and setting ambitious goals by encouraging individuals and organizations to set high-reaching objectives. The key results are the measurable steps needed to achieve these objectives. The idea is not to set easily achievable goals, but rather to aim high, even if the objective seems challenging or even unattainable. The purpose is to inspire and drive progress, even if the objective is not fully met. This aligns with the concept of dreaming big, as it encourages thinking beyond the current situation and striving for significant improvement or change.

The idea behind OMGs (Objectives and Measurable Goals) as defined by Kuo is not about strictly adhering to set metrics or hitting numbers. Instead, it's about setting ambitious goals and striving to achieve them. Falling short of an objective is acceptable as long as the goal was ambitious. The emphasis is on dreaming big rather than just focusing on hitting specific numbers.

Kuo used 'The Little Prince', a classic French novella, as a creative and engaging way to introduce OKRs (Objectives and Key Results) to the TED team. He used the book to explain that the idea behind OKRs was not just about setting metrics and strictly adhering to them. He emphasized that it was okay to fall short of an objective as long as the goal was ambitious. Kuo's approach was to inspire the team to dream big, rather than just focusing on hitting numbers.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

نتیجه گیری، رئیس TED، اندرسون، از OMGs استفاده کرد تا "نسخه بعدی TED" را شکل دهد. یکی از بزرگترین نمونه های اجرای OKRs، هدف اصلی TED در شناسایی و کمک به مقیاس بندی راه حل های آب و هوایی است. این هدف منجر به شراکت با رهبر کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی شد. به عبارت دیگر، آنچه که به عنوان راهی برای تغییر OKRs TED شروع شد، منجر به تلاشی برای نجات سیاره شد. The Little Prince خوشحال خواهد بود، کوئو می گوید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

OKRs (Objectives and Key Results) can have a significant impact on global issues like climate change. They can help organizations set clear, measurable goals related to these issues and track progress towards them. For instance, TED used OKRs to identify and scale climate solutions, leading to a partnership with the United Nations Framework Convention on Climate Change. This shows how OKRs can lead to tangible actions and partnerships that address global issues.

TED's OKRs (Objectives and Key Results) played a crucial role in forming a partnership with the United Nations Framework Convention on Climate Change. TED's top-level objective of identifying and helping to scale climate solutions led to this partnership. The OKRs served as a roadmap, guiding TED towards this significant collaboration aimed at saving the planet.

Yes, a great example of successful implementation of OKRs (Objectives and Key Results) is by TED. TED's top-level objective was to identify and help scale climate solutions. This objective led to a partnership with the leader of the United Nations Framework Convention on Climate Change. This started as a way to change TED's OKRs and eventually led to an effort to save the planet.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download