resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

آیا همیشه فکر کرده اید که آیا تلاش یا زمانی در فرآیندهای منسوخ هدر می رود؟ آیا در تعادل برقرار کردن تقاضای تولید با جریان کاری ناهماهنگ که تیم شما را کند می کند، مشکل دارید؟ شاید نیاز داشته باشید که بهینه سازی فرآیند را پیاده سازی کنید. چارچوب Process Optimization Methodologies ما شامل بهترین ابزارهایی است که هر کسب و کار برای بهینه سازی جریان کار خود نیاز دارد. در این توضیحات، ما موارد کلیدی را از چارچوب مانند تجزیه و تحلیل علت اصلی، درخت واقعیت فعلی و روش 5S را پوشش خواهیم داد. همچنین ما سیستم تولید تویوتا را پوشش خواهیم داد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توان آن را در هر کسب و کاری اعمال کرد.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Process optimization can significantly impact customer satisfaction. By streamlining workflows and eliminating inefficiencies, businesses can improve their productivity and deliver products or services more quickly and effectively. This can lead to improved customer experiences, as customers are more likely to be satisfied when they receive high-quality products or services in a timely manner. Additionally, process optimization can also help businesses to better meet customer expectations, as it allows them to more accurately predict production times and manage customer expectations accordingly.

Some tips for implementing process optimization in a small business include conducting a root cause analysis to identify the source of inefficiencies, creating a current reality tree to visualize the workflow, and applying the 5S Methodology for organization. Additionally, you can learn from Toyota's Production System and adapt its principles to your business.

A business can maintain its process optimization efforts over time by regularly reviewing and updating its workflows. This can be achieved by using tools such as root cause analysis, current reality tree, and the 5S Methodology. Additionally, learning from successful models like Toyota's Production System can also be beneficial. It's important to remember that process optimization is not a one-time task but a continuous effort that requires commitment and regular monitoring.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

هدف از بهینه سازی فرآیند حذف هر گونه فرآیندهایی است که به شما کمک نمی کند تا یک هدف را بدست آورید. هنگام استفاده صحیح، چارچوب همه چیز را از برنامه ریزی تا موجودی و مهم تر از همه، رضایت مشتری را بهبود خواهد بخشید. نتایج ثابت شده اند. بیایید با سیستمی که بهینه سازی فرآیند مدرن را آغاز کرد، یعنی سیستم تولید تویوتا شروع کنیم.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Process optimization can foster innovation in a business by eliminating unnecessary processes and improving efficiency. This allows for more resources and time to be dedicated to innovative activities. Furthermore, the process of optimization itself often requires innovative thinking and problem-solving skills, thereby fostering a culture of innovation within the organization.

Some metrics to measure the success of process optimization include efficiency, effectiveness, quality, productivity, and customer satisfaction. Efficiency can be measured by the time it takes to complete a process, while effectiveness can be gauged by the success rate of the process. Quality can be assessed by the number of errors or defects, productivity by the output per unit of input, and customer satisfaction by feedback or surveys.

Process optimization aligns with a company's strategic goals by eliminating any processes that don't contribute to the achievement of these goals. It improves various aspects of a business, from scheduling to inventory, and most importantly, customer satisfaction. This alignment is evident in systems like the Toyota Production System, which pioneered modern process optimization.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته کردن ابزار

سیستم تولید تویوتا (TPS)

در دهه 1970، شرکت های ژاپنی مانند تویوتا کارخانه های خود را بهینه سازی کردند تا تا حد ممکن کار غیر ضروری را حذف کنند. این اطمینان حاصل می کرد که آنها می توانند محصولات خود را در کمترین زمان ممکن با دقت مونتاژ کنند. به عنوان مثال، آنها فضای کاری را در بهترین تنظیمات ممکن چیدمان می کردند تا زمانی که کارگران برای چرخش و برگشت صرف می کردند را کاهش دهند.به همین دلیل، محصولات ژاپنی سریعتر و قابل اعتمادتر از همتایان آمریکایی خود تولید می شدند.

stars icon
24 questions and answers
info icon

Process optimization aligns with sustainability goals by reducing waste and improving efficiency. By eliminating unnecessary steps and streamlining operations, companies can reduce their resource consumption and minimize their environmental impact. This not only leads to cost savings but also contributes to sustainable development.

Some future trends in process optimization may include the increased use of artificial intelligence and machine learning to automate and improve processes, the integration of IoT devices for real-time monitoring and optimization, and the use of big data analytics to gain insights and make data-driven decisions. Additionally, there may be a greater focus on sustainability and green processes, as well as the use of virtual and augmented reality for training and process visualization.

The concept of process optimization has evolved significantly over the years. Initially, it was about removing unnecessary work and arranging workspaces optimally for efficiency, as seen in Japanese firms like Toyota during the 1970s. They focused on reducing the time spent on non-productive activities to increase assembly speed and reliability. Over time, this concept has expanded to include the use of technology and data analysis to further streamline processes, reduce waste, and improve quality.

View all 24 questions
stars icon Ask follow up

هدف اعلام شده سیستم تولید تویوتا، که به عنوان TPS نیز شناخته می شود، ایجاد بالاترین کیفیت محصولات با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان سرب است. این یک راهنمایی است که مدیران می توانند از آن برای تجزیه و تحلیل مختلف جریان های کاری که نیاز به بهینه سازی دارند، مانند تولید، زنجیره تامین و logistics استفاده کنند.

stars icon
24 questions and answers
info icon

The training requirements for implementing the Toyota Production System (TPS) are not explicitly stated in the content. However, generally, it would involve understanding the principles of TPS such as continuous improvement and respect for people, learning about the various tools and techniques used in TPS like Just-In-Time and Jidoka, and practical training in applying these principles and tools in the real-world context. It would also require a change in mindset towards problem-solving, efficiency, and waste reduction.

The Toyota Production System (TPS) aligns with lean manufacturing principles by focusing on creating the highest quality products at the lowest cost with the shortest lead time. This is achieved by optimizing different workflows such as manufacturing, supply chain, and logistics.

The role of leadership in implementing the Toyota Production System is crucial. Leaders are responsible for understanding the principles of TPS and ensuring that these principles are applied throughout the organization. They need to create a culture of continuous improvement, where every employee is encouraged to identify and solve problems. Leaders also need to ensure that the workflows are optimized for efficiency and effectiveness.

View all 24 questions
stars icon Ask follow up
resource image

ستون های TPS

این سیستم دو ستون دارد: اولین Jidoka است، یک سیستم اتوماسیون مبتنی بر تشخیص خطا. برای عملکرد در بالاترین سطوح، باید انسان ها و فناوری به گونه ای یکپارچه شوند که هر یک از دیگری تقویت شود. Jidoka نیازمند این است که اعضای تیم متوقف شوند و از هرگونه ناهنجاری اطلاع دهند و تشخیص دهند کدام یک نتیجه کار انسانی بود و کدام یک توسط ماشین ایجاد شد.

stars icon Ask follow up

دومین ستون Just-in-Time است که متمرکز بر – حدس زدید – زمانبندی است. در این سیستم، زمان تولید موجود تقسیم شده توسط نیاز مشتری، که به عنوان Takt Time شناخته می شود. این با "pull production"، یک روش کنترل تولید که فعالیت های downstream نیازهای خود را به فرآیندهای upstream اعلام می کنند، پشتیبانی می شود. استانداردسازی این دو جریان کاری بیشتر ارزش را با کمترین زباله ایجاد می کند.

stars icon Ask follow up

همانطور که تاییچی اوهنو، مخترع سیستم تولید تویوتا گفت: "تمام کاری که ما انجام می‌دهیم، نگاهی به خط زمان است، از لحظه‌ای که مشتری به ما سفارش می‌دهد تا زمانی که ما پول را جمع می‌کنیم. و ما با کاهش زباله‌های بی ارزش افزودنی، خط زمان را کاهش می‌دهیم." (اسلاید 32)

تحلیل علت اصلی

پس چگونه می‌توانید تعیین کنید که کدام فرآیندها در ابتدا نیاز به بهینه‌سازی دارند؟ پاسخ این است که تحلیل علت اصلی. این روش تحلیل از سطح سطحی یک مشکل شروع می‌شود و سعی می‌کند مشکل عمیق‌تری را کشف کند. تاییچی اوهنو از ابزاری به نام چارچوب 5 چرا به عنوان بخشی از سیستم تولید تویوتا استفاده کرد. این رویکرد ساده اما بسیار ارزشمند است که پنج بار چرا را برای رسیدن به علت اصلی یک مشکل می‌پرسد.

stars icon Ask follow up
resource image

همانطور که اوهنو گفت، "زیر "علت" یک مشکل، علت واقعی پنهان است. در هر مورد، ما باید با پرسیدن چرا، علت واقعی را بیرون بکشیم. در غیر این صورت، اقدامات مقابله‌ای انجام نمی‌شود و مشکلات واقعا حل نمی‌شوند." برای استفاده از این ابزار، با مشکل سطح سطحی شروع کنید و بپرسید چرا. وقتی این سوال پاسخ داده شد، دوباره بپرسید چرا. این فرآیند را تکرار کنید تا به پنجمین چرا برسید، که علت اصلی مشکل شما است. (اسلاید 19)

stars icon Ask follow up

نمودار درختی

یک تحلیل دیگر علت اصلی که مدیران اجرایی می‌توانند استفاده کنند، نمودار درختی است.تیم با یک مشکل ظاهری شروع می کند و سه علامت را که مقیاس مشکل را نشان می دهد، فهرست می کند. با هر علامت، تیم می تواند تجربه کند و علل احتمالی ریشه را مغز فعالیت کند. هنگامی که تمام این علل فهرست شده اند، آنها به علت واقعی احتمالی ریشه تنگ می شوند. (اسلاید 17)

stars icon Ask follow up
resource image

نمودار استخوان ماهی

ابزار رایج ترین تجزیه و تحلیل علت ریشه ای یک نمودار استخوان ماهی است. یک مشکل در سر ماهی به اشتراک گذاشته می شود. سپس، جنبه های مختلف فرآیند تولید در شاخه هایی فهرست می شوند که اسکلت ماهی را تشکیل می دهند، با علل احتمالی مشکل زیر آنها به عنوان "استخوان ها" ماهی فهرست شده اند. (اسلاید 18)

resource image

درخت واقعیت فعلی

روش دیگری برای شناسایی علل ریشه ای با یک درخت واقعیت فعلی است. با این روش، ما سعی داریم تعریف کنیم چه چیزی باید در یک سازمان تغییر کند تا در عملکرد نفوذ کنیم. به عنوان مثال، موجودی می تواند یکی از بزرگترین مناطق زباله باشد زیرا اغلب می تواند منسوخ شود و منابع سرمایه یا کار را استفاده کند. قبل از 2021، تمام نمایندگی های مدرن خودرو سیستم تولید "درست در زمان" را که تویوتا پیشگام آن بود، دنبال می کردند. اما این سیستم با مشکلات بزرگی روبرو شد وقتی سازندگان خودرو با کمبود نیمه هادی مواجه شدند که توسط همه گیری ایجاد شد.فورد و GM با تاخیر در تولید مواجه شدند، به طوری که خودروهای تقریباً کامل در پارکینگ کارخانه بدون یک یا دو تراشه مانده بودند. تویوتا توانست این مشکلات را بیشتر اجتناب کند زیرا به طور استراتژیک

stars icon Ask follow up

چارچوب درخت واقعیت فعلی تحت "نظریه محدودیت ها" عمل می کند، که یک روش شناسی برای شناسایی مهمترین عوامل محدود کننده است که در راه دستیابی به یک هدف ایستاده اند. در بالای درخت یک اثر ناخواسته وجود دارد. در مثال تویوتا، این اثر می تواند کمبود تامین برای تکمیل خودروها در موقع باشد. این یک علامت نتیجه گیری از یک علت مشترک عمیق تر است. علائمی که به این اثر ناخواسته کمک می کنند سپس فهرست شده و به مشکلات مشترک دیگر مرتبط می شوند. در پایین درخت تمامی عوامل زیربنایی که به این نتیجه کمک می کنند وجود دارند. این تضادها هستند که باید با آنها برخورد شود تا اثر ناخواسته را رفع کنیم. (اسلاید 31)

stars icon Ask follow up
resource image

تویوتا قبلاً با اختلالات زنجیره تامین پس از زلزله 2011 ژاپن روبرو شده بود، که باعث شد این مسئله را زودتر از سایر سازندگان خودرو مواجه شود. پس از اختلال تامین کنندگان، تویوتا یک پایگاه داده از 400,000 قطعه مرتبط با تامین کنندگان خود را ساخت. قبل از 2020، تویوتا توانست از تامین کنندگان اصلی خود، مانند Denso یا Renesas Electronics، بخواهد تا تا 50 روز تامین را در دست داشته باشند. تا جولای 2021، این مقدار به انبارهایی با چهار ماه تامین افزایش یافت.بدون تجزیه و تحلیل واقعیت فعلی و محدودیت های خود در سال 2011، آماده چالش های سال 2020 نبود.

stars icon Ask follow up

روش 5S

درباره بحران: با وجود کمبود نیروی کار و مشکلات زنجیره تامین، بسیاری از شرکت ها اکنون به بهینه سازی فرآیند به شکل اتوماسیون می اندیشند. برای مثال، خرده فروشان مانند Starbucks قصد دارند صندوقداران را با تبلت ها جایگزین کنند. Walgreens اکنون از اتوماسیون برای پر کردن نسخه ها استفاده می کند.. و Sam's Club از ربات ها برای تمیز کردن کف فروشگاه و اسکن کردن موجودی استفاده می کند. تمام این تلاش ها با هدف دور زدن کمبود نیروی کار و جریان کاری را ساده تر کردن طراحی شده اند.

stars icon Ask follow up
resource image

روش 5S یک ابزار است که برای ایجاد محیط کاری با کارایی بیشتر به همین شکل استفاده می شود. طراحی شده برای جریان کار فیزیکی بیشتر از دیجیتال، ایده این است که فضا معنی داشته باشد. 5S مخفف: مرتب سازی، تنظیم در ترتیب، درخشان، استاندارد سازی و حفظ است. همانطور که می بینید، تعاریف در زیر هر روند ذکر شده اند، در حالی که چک لیست ها می توانند برای ذینفعان برای فهرست کردن موارد مهمی که اغلب از قلم می افتند و باید انجام شوند، استفاده شوند. مدیران اجرایی سپس می توانند از یک کارت امتیاز بررسی برای بررسی اینکه چه چیزی انجام شده است، استفاده کنند. امتیازات در پایان همه جمع می شوند با یک امتیاز کلی از 30.(اسلاید 20-21)

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download