resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

نیاز به مدیریت و به اشتراک گذاری توسعه یک محصول دارید؟ نقشه های راه محصول ابزارهایی هستند که برای نقشه برداری از طرح عملیاتی شما برای محصولات جدید یا موجود استفاده می شوند. آنها به عنوان یک سند منبع حقیقت عمل می کنند تا جهت، اولویت ها، پیشرفت و دیدگاه یک محصول را برای مدت زمانی تعیین کنند.

مجموعه Product Roadmap ما ارائه می دهد اسلایدهای منابع قابل تنظیم که می توانید برای هر نیاز تجاری دانلود و سفارشی کنید. این شامل اسلایدهای نقشه راه تکامل محصول، نقشه راه حالا-بعد-بعدتر، نقشه راه چابک، نقشه راه انتشار، متریک های محصول، به علاوه بسیاری دیگر است. بیایید بررسی کنیم چگونه این ابزارها کار می کنند، و چگونه هر یک به ایجاد و اجرای موفق هر محصول کمک می کند.

stars icon
2 questions and answers
info icon

A product roadmap is a strategic document that outlines the vision, direction, and progress of a product over time. It communicates the why and what behind what you're building. A roadmap is a guiding strategic document as well as a plan for executing the strategy.

There are different types of product roadmaps such as product evolution roadmaps, now-next-later roadmaps, agile roadmaps, and release roadmaps. Each type serves a different purpose and is used in different scenarios.

Product evolution roadmaps show the development of a product over time, while now-next-later roadmaps prioritize features based on their current status. Agile roadmaps are flexible and adapt to changes, and release roadmaps outline the schedule of product releases.

Remember, a product roadmap is not a fixed document but a dynamic one that changes as the product and market conditions evolve.

A roadmap for big data involves several key steps:

First, identify the business objectives. What do you want to achieve with big data? This could be anything from improving customer service to increasing operational efficiency.

Next, assess your current data landscape. What data do you have, where is it stored, and how is it currently used?

Then, identify the necessary tools and technologies. This could include data storage solutions, analytics tools, and data visualization software.

After that, develop a data governance strategy. This will help ensure that your data is managed in a way that is consistent, secure, and compliant with any relevant regulations.

Finally, implement your big data solution and monitor its performance. This will allow you to make any necessary adjustments and ensure that your big data initiative is delivering the desired results.

Remember, a big data roadmap is not a one-time thing. It should be continually updated and refined as your business needs and the big data landscape evolve.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های ابزار

تکامل محصول

یک نقشه راه خوب به ذینفعان جهت استراتژیک برنامه ریزی شده برای یک محصول را نشان می دهد. یک "تکامل محصول" سفری است که هر محصول برای بهتر خدمت کردن به نیازهای مشتریان می کند. این اسلاید سفر یک محصول را نشان می دهد: شروع با محصول حداقل قابل استفاده، که حداقل است، فقط با ویژگی هایی که محصول برای قابل استفاده بودن نیاز دارد. سپس، محصول اصلی چند ویژگی دیگر را اضافه می کند، و سپس محصول مقیاس کامل دارای تمام زنگ ها و سوت هایی است که محصول باید در نهایت شامل شود. این در واقع هدف نهایی است. یک بوم تکامل محصول محصولات مختلف رقبا را برای مقایسه سریع با آنها نشان می دهد.در سمت راست، فضایی برای یادداشت کردن نکات کلیدی هر محصول برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. خط زمانی نشان می‌دهد چگونه ظاهر محصولات با گذر زمان تغییر می‌کند. سپس، تعدادی تصویر یا هنر مفهومی از آنچه محصولات به نظر می‌رسند اضافه کنید.

stars icon
3 questions and answers
info icon

A classic example of a product that followed the product evolution roadmap from minimum viable product (MVP) to full-scale product is the social media platform, Facebook. Initially, Facebook started as a simple website called "Thefacebook" in 2004, designed for Harvard students to connect with each other. This was the MVP stage. As the platform gained popularity, it expanded to other universities and eventually to the general public, adding more features such as the "Wall", photo sharing, and status updates. This was the core product stage. Today, Facebook is a full-scale product with a multitude of features including marketplace, groups, events, and more. It has also acquired other companies like Instagram and WhatsApp, further expanding its product offerings.

Some alternative strategies to the product evolution roadmap in managing the development of a product include Agile Roadmapping, Feature-based Roadmapping, and Vision-based Roadmapping. Agile Roadmapping is a flexible approach that allows for changes and adjustments as the product develops. Feature-based Roadmapping focuses on the development of specific features of the product. Vision-based Roadmapping, on the other hand, is driven by the long-term vision for the product, focusing on the overall direction rather than specific features or timelines.

The product evolution strategies of global companies like Apple and Google differ based on their unique business models, target audience, and market demands. Apple's strategy often involves creating a new market for high-end, innovative products and then gradually expanding its product line within that market. Google, on the other hand, tends to focus on creating a wide range of products that integrate with its core search and advertising business, often releasing them to the public in a beta state and then refining based on user feedback.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

هر محصولی که می‌شناسیم، چندین بار بازطراحی و به‌روزرسانی شده است. به عنوان مثال، در ابتدای سال 2022، شرکت خودروسازی تسلا نقشه راه محصول خود را به‌روز کرد تا نشان دهد چگونه هوش مصنوعی خودروی خودران کامل خود برای توسعه یک ربات هوش مصنوعی به نام تسلا بات استفاده خواهد شد. و درست است که در روز هوش مصنوعی اخیر خود، شرکت یک نمایش زنده از ربات را منتشر کرد، نشان دادن تکامل محصول از یک چیپ در خودروهای تسلا به یک ربات که می‌تواند بسته‌ها را تحویل دهد. حتی هنگام توسعه یک محصول جدید، مهم است دیدگاهی در مورد اینکه چگونه با گذر زمان تغییر خواهد کرد، داشته باشید. همچنین، راحت‌تر خواهد بود تا از مدیران اجرایی حمایت بگیرید و مطمئن شوید که همه به سوی یک هدف مشترک کار می‌کنند. (اسلاید 3)

stars icon
1 questions and answers
info icon

Creating a PowerPoint presentation for a product's evolution from company purchase to company purchase over time involves several steps:

First, identify the product and the companies that have owned it over time. Research the product's history, including its initial development, any significant changes or improvements, and the reasons for each company's purchase.

Next, create a timeline that shows the product's evolution. This timeline should include the dates of each company purchase and any significant product changes that occurred under each company's ownership.

Then, for each point on the timeline, create a slide that provides more detail. This could include information about the company that owned the product at that time, the state of the product when the company purchased it, any changes the company made to the product, and the impact of those changes.

Finally, conclude the presentation with a slide that summarizes the product's evolution and highlights any key trends or lessons learned.

Remember to keep each slide simple and focused, using visuals wherever possible to illustrate your points.

stars icon Ask follow up

نقشه راه حالا-بعد-بعدتر

بدون یک نقشه راه محصول، محصولات می‌توانند بیش از حد پیچیده شوند و منابع تلف شوند. برخی از شرکت‌ها نقشه‌های راه را بسیار خوب انجام می‌دهند، مانند شرکت‌های سرگرمی مانند مارول که نقشه راه جهان سینمایی مارول خود را سال‌ها به آینده پخش می‌کند.

گاهی اوقات، نقشه‌های راه می‌توانند به تقویم‌های انتشار شلوغ با تعداد زیادی تاریخ تبدیل شوند.چارچوب حالا-بعد-بعدا یک راه عالی برای حل این مشکل است. به جای تاریخ های خاص، حالا-بعد-بعدا بر دوره های زمانی تمرکز دارد، که این امکان را می دهد تا با انعطاف پذیری بیشتری نقاط استراتژیک را بدون نیاز به بازنویسی کلی یک نقشه راه از ابتدا، بازسازی کنید. به عنوان مثال، مارول معمولا تاریخ های انتشار را دو تا سه سال پیش از این اعلام می کند، اما هنگامی که فیلم ها دورتر می شوند، عناوین دقیقی که با این تاریخ ها همراه هستند هنوز باید قرار داده شوند. این طراحی شده است.

stars icon
3 questions and answers
info icon

A real-world example of a product that successfully used the Now-Next-Later framework in its roadmap is Marvel's movie release strategy. Marvel typically broadcasts release dates two to three years out, but once films get further out, the exact titles that go with those dates remain to be slotted. This allows for more flexibility to easily reorganize strategic points without having to rewrite a whole roadmap from scratch.

Some alternative methods to the Now-Next-Later framework for creating flexible product roadmaps include the Goal-Oriented roadmap, Theme-Based roadmap, and Feature-Based roadmap. The Goal-Oriented roadmap focuses on the strategic goals of the product rather than specific features or timelines. The Theme-Based roadmap groups planned activities around specific themes, allowing for flexibility in execution. The Feature-Based roadmap, while less flexible, provides a detailed view of the specific features planned for development.

The Now-Next-Later framework can be applied to the product development strategies of global companies like Apple or Google by focusing on periods of time rather than specific dates. This allows for more flexibility and the ability to easily reorganize strategic points without having to rewrite a whole roadmap from scratch. For instance, in the 'Now' phase, these companies could focus on immediate product updates or fixes. In the 'Next' phase, they could plan for new features or products that are in the pipeline. In the 'Later' phase, they could envision future innovations or market expansions. This approach provides a clear, flexible roadmap that can adapt to changes in the market or technology.

stars icon Ask follow up

اینجاست که چگونه می توانید اولویت ها را در یک بازه زمانی گسترده با استفاده از حالا-بعد-بعدا ارتباط دهید: انتشار 1.0 حالا است و نمایانگر محصول حداقل قابل استفاده است، در حالی که انتشار 1.1 نسخه بعدی محصول با منافع اضافی است. بعدا نسخه های محصول در آینده با منافع اضافی بیشتر هستند. این نسخه ها مقصد در انتهای جاده ها هستند.

stars icon
3 questions and answers
info icon

One real-world example of a product that used the Now-Next-Later roadmap for its evolution is the development of the iPhone. The first iPhone (NOW) was the minimum viable product with basic features like calling, texting, and internet browsing. The NEXT phase saw the introduction of the App Store, enhancing the phone's capabilities. The LATER phase included advanced features like Siri, Touch ID, and Face ID, which were added in subsequent versions.

Some alternative strategies to the Now-Next-Later roadmap for managing product development include the Theme-based Roadmap, the Goal-oriented Roadmap, and the Feature-based Roadmap. The Theme-based Roadmap groups initiatives into high-level themes, allowing for flexibility in execution. The Goal-oriented Roadmap focuses on achieving specific business objectives, and the Feature-based Roadmap is a detailed plan that outlines each feature to be developed.

Google uses the Now-Next-Later roadmap to communicate the development of their products by categorizing their product development into three stages: Now, Next, and Later. The 'Now' stage represents the current version of the product, which is the minimum viable product. The 'Next' stage represents the upcoming version of the product with additional features and benefits. The 'Later' stage represents future versions of the product with even more added benefits. This roadmap helps Google to communicate their product development priorities over a broad time frame.

stars icon Ask follow up
resource image

نقشه راه چابک

در طول توسعه محصول، هیچ چیز قطعی نیست، بنابراین مهم است که انعطاف پذیر و چابک باقی بمانید. اینجاست که نقشه راه چابک وارد می شود. چابک استاندارد صنعت برای توسعه محصول در حال حاضر است. به جای اینکه "date" یا "feature" محور باشد، یک نقشه راه چابک بر اهداف و اهداف متمرکز است. این اهداف در دوره های کوتاه کار، شناخته شده به عنوان سپرنت ها، سازماندهی و توسعه می یابند. کار در سپرنت ها به تیم ها فضایی کمی بیشتر برای آزمایش نسبت به یک نقشه راه سنتی می دهد.این حس آزادی می تواند باعث شود تیمی از انتظارات بیشتر عمل کند.

stars icon
3 questions and answers
info icon

One real-world example of a product that outperformed expectations due to the use of Agile roadmap is Spotify. Spotify's development team uses Agile methodologies, including Scrum and Kanban, to manage their work. They organize their work into squads, tribes, chapters, and guilds, which are all Agile concepts. This structure allows them to be flexible and responsive to changes, which has been key to their ability to innovate and stay ahead in the highly competitive music streaming industry. Their Agile roadmap has allowed them to continuously deliver new features and improvements to their users, exceeding expectations and contributing to their success.

Some alternative strategies to Agile roadmap in product development include Lean, Scrum, Kanban, and Waterfall methodologies. Lean focuses on eliminating waste and improving efficiency. Scrum is a framework that encourages teams to work on complex adaptive problems, with solutions evolving through the collaborative effort of self-organizing and cross-functional teams. Kanban is a visual system for managing work as it moves through a process, visualizing both the process and the actual work passing through that process. The Waterfall model is a sequential design process, often used in software development processes, where progress is seen as flowing steadily downwards (like a waterfall) through the phases of conception, initiation, analysis, design, construction, testing, production/implementation, and maintenance.

Google, like many tech companies, uses Agile methodologies in its product development process, but the specifics of how they implement their Agile roadmap are not publicly disclosed. However, it's known that Google values flexibility, rapid iteration, and user feedback, which are all key principles of Agile. They likely use sprints, or short periods of work, to develop and test new features, and then adjust their roadmap based on the results of these sprints and user feedback. This allows them to remain flexible and responsive to changes.

stars icon Ask follow up

در سمت چپ، تیم های مختلف به همراه وظایف مهم خود فهرست شده اند تا بتوانند مشخص کنند که هر کدام برای چه وظایفی مسئول هستند و چگونه با هم همکاری می کنند. یک نقشه راه چابک جایگزین، زمانبندی دقیق تر، عملکردهای بیشتر و فضایی برای خلاصه پروژه در پایین ارائه می دهد که به عنوان یک مینی شرح پروژه عمل می کند تا به سرعت تیم ها را از موارد مهم آگاه کند. نوارهای پیشرفت می توانند رنگی شوند تا کاربران به راحتی سطوح اولویت یا خطر را تشخیص دهند.

stars icon
3 questions and answers
info icon

Trello, a popular project management tool, is a good example of a company that effectively uses color-coded progress bars in their product roadmap. They use labels (color-coded) to represent different stages of a task or project. This allows users to quickly understand the status and priority of different tasks at a glance.

Some alternative strategies to using an agile roadmap for managing product development include using a traditional project management approach, which involves detailed upfront planning and a linear progression of tasks. Another alternative is the Lean methodology, which focuses on eliminating waste and delivering value to the customer as quickly as possible. Scrum is another approach that emphasizes collaboration, functioning software, team self management, and the flexibility to adapt to emerging business realities.

Google, like many tech companies, uses product roadmaps as a strategic document that outlines the vision, direction, and progress of a product over time. It helps them to prioritize features, allocate resources, and coordinate efforts across teams. Google's product roadmaps are typically divided into different sections for various teams, with each team responsible for certain tasks. They also use agile roadmaps for more detailed timelines and project summaries. However, specific details about Google's use of product roadmaps are proprietary and not publicly available.

stars icon Ask follow up
resource image

نقشه راه انتشار

در حالی که نقشه های راه چابک و تکامل محصول بیشتر به جهت گیری استراتژیک و کاوشی میل دارند، گاهی اوقات نقشه راه عملی تری متمرکز بر اجرا لازم است. اینجاست که نقشه راه انتشار به کار می رود. نقشه های راه انتشار درباره هماهنگی راه اندازی آنچه که قبلا ساخته شده است.

برای روشی بیشتر دوست داشتنی تصویری برای نمایش برنامه انتشار، این اسلاید بر روی یک چرخه انتشار تمرکز می کند و به روزرسانی ها و ویژگی های دقیقی را که در یک انتشار آینده ساخته خواهد شد، برجسته می کند. هر وظیفه نوار پیشرفت خود را دارد و عضو تیمی به آن اختصاص داده شده است با مناطق توسعه مختلفی که در سمت چپ فهرست شده اند. هنگامی که تمام وظایف در ستون انجام شده قرار گیرند، محصول آماده انتشار است.

stars icon
3 questions and answers
info icon

A real-world example of a product's release cycle can be seen in the development of a new software application. The cycle begins with the planning phase where the team identifies the features to be included in the release. This is followed by the design phase where the user interface and experience are planned out. The development phase comes next where the actual coding happens. After this, the product goes through a testing phase to identify and fix bugs. Once the product has passed the testing phase, it is ready for deployment. The final phase is the maintenance phase where the team works on updates and fixes based on user feedback.

There are several alternative methods to visually represent a product's release schedule. One of the most common methods is using a Gantt chart, which provides a visual timeline for tasks and their duration. Another method is a Kanban board, which visually represents the workflow and progress of tasks. A third method is a calendar view, which shows the schedule in a familiar, easy-to-understand format. Lastly, a feature roadmap can be used to highlight the features planned for future releases.

Google manages its product roadmap and release schedule through a combination of strategic planning, cross-functional collaboration, and agile development practices. They set long-term goals and break them down into smaller, achievable tasks. Each task is assigned to a team or individual who is responsible for its completion. Progress is tracked and regularly reviewed. Google also uses data-driven decision making to prioritize features and updates. However, specific details about Google's product management practices are proprietary and not publicly available.

stars icon Ask follow up
resource image

معیارهای محصول

از آنجا که نقشه های راه یکی از چند چیزی است که همه در سازمان می بینند، آنها نگاهی به دلایل تصمیم گیری و جهتی که محصول و سازمان در حال حرکت است، ارائه می دهند. در حالت ایده آل، تمام موارد موجود در نقشه راه باید معیارهای کلیدی سازمان را به سمت مثبت حرکت دهند.

وقتی نتیجه قابل اندازه گیری به محصول جدید متصل است به جای فقط یک ایده مجرد، پشتیبانی کردن بسیار آسان تر است. این معیارها ممکن است رشد کاربر، یا حفظ کاربر، یا زمان-بر-برنامه، یا نرخ ارجاع باشد. با یک جدول زمانی معیارهای محصول، پیگیری کنید که کدام یک از این معیارها بیشتر در طول زمان اهمیت دارند، سپس به طور مداوم با نقشه راه مقایسه کنید تا مطمئن شوید همه چیز طبق برنامه پیش می رود.

stars icon
5 questions and answers
info icon

There are several types of product roadmaps, each serving a different purpose. A few common types include:

1. **Vision Roadmap**: This type outlines the long-term goals and vision of the product. It's less about specific features and more about the overall direction of the product.

2. **Strategy Roadmap**: This type focuses on the strategic objectives of the product. It aligns the product's development with the company's strategic goals.

3. **Features Roadmap**: This type is more detailed and focuses on specific features that will be developed in the product. It's often used by product teams to plan and track the development process.

4. **Release Roadmap**: This type outlines when specific features or versions of the product will be released. It's often used by marketing teams to plan product launches.

5. **Technology/IT Roadmap**: This type focuses on the technological aspects of the product, such as infrastructure, architecture, and technical debt.

Each type of roadmap serves a different purpose and is used by different stakeholders within a company. The choice of roadmap depends on the specific needs and goals of the product and the company.

A product roadmap is a strategic document that outlines the vision, direction, and progress of a product over time. It serves as a guide for all stakeholders, providing a clear picture of what the product is expected to achieve and how it will evolve. It helps align the team's efforts towards a common goal and facilitates decision-making by prioritizing features and tasks based on the product's strategic objectives. It also serves as a communication tool, helping to manage expectations and keep all stakeholders informed about the product's development.

When developing a new product, some key metrics to consider include user growth, user retention, time-on-app, and referral rate. These metrics provide measurable outcomes that can be tracked over time to ensure the product development is going according to plan. It's important to continually cross-reference these metrics against the product roadmap.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

تیم ها باید همیشه منافع برد کوتاه مدت را در مقابل پیشرفت در اهداف بلند مدت ارزیابی کنند. یک نقشه راه خوب محصول هر دو را ترکیب می کند. هنگام توسعه چندین محصول، مهم است که در سبک نقشه راه، تصاویر و رمزگذاری رنگ هماهنگ بمانید، بنابراین یک چارچوب نقشه راه محصول از پیش ساخته شده مانند مال ما، این کار را بسیار آسان تر می کند.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download