resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

چگونه اعضای تیم را برای انجام بهترین کارهای خود الهام بخشیم؟ مجموعه بررسی عملکرد ما ارائه می دهد اسلایدهای قابل تنظیم برای بررسی های فردی، ارزیابی های 30-60-90، بررسی های 360 درجه، داشبوردهای تیمی و کارت امتیاز تیم. از این ابزارها برای بهبود فرهنگ سازمانی و ایجاد شفافیت و کارایی در بازخورد کارکنان استفاده کنید.

stars icon
1 questions and answers
info icon

Sure, I can guide you on how to develop your performance report. Firstly, you need to identify the key performance indicators (KPIs) that were relevant to your role last year. These could be sales targets, project completion, customer satisfaction rates, etc. Secondly, gather all the data related to these KPIs. This could be in the form of sales reports, project reports, customer feedback, etc. Thirdly, analyze this data to identify trends, achievements, and areas for improvement. Fourthly, present this data in a clear and concise manner. Use graphs and charts to visually represent the data. Finally, prepare a presentation that not only presents the data but also provides context and explanation. Discuss what the data means, what you did to achieve it, and what you plan to do to improve in the future. Remember, the goal is to provide a clear picture of your performance and to demonstrate your value to the organization.

stars icon Ask follow up

بررسی کارکنان فردی

بررسی عملکرد راه عالی برای کارکنان و مدیران برای پیگیری توسعه خود و تعیین برنامه هایی برای موفقیت آینده است. تحقیقات نشان می دهد که 94٪ از کارکنان با یک شرکت طولانی مدت تر خواهند ماند اگر در توسعه آنها سرمایه گذاری کند.

سخت است باور کرد که یک جلسه می تواند چنین تأثیر بزرگی داشته باشد، اما این حقیقت است. AirBnB یک سیستم بررسی عملکرد را توسعه داد که همچنین به عنوان یک تجربه توسعه حرفه ای عمل می کرد. این فرآیند شامل سه مرحله اصلی بود: آماده سازی، تحویل و پیگیری.

مهمترین بخش در آماده سازی داشتن یک قالب است. یک قالب قابل تنظیم به شما اجازه می دهد دقیقاً آنچه را که برای هر کارکنان نیاز دارید بررسی کنید. بیشتر مدیران از یک فرم ارزیابی مشابه برای نقش های خاص استفاده می کنند تا کل فرآیند را بسیار ساده تر کنند. دستاوردهای کارکنان را از پیش ضبط کنید، مانند تعداد پروژه هایی که انجام داده اند و کیفیت پروژه. (اسلاید 3)

stars icon
3 questions and answers
info icon

If a majority of employees quit their jobs due to feeling they received an unfair review, it could have several societal effects. Firstly, there would be a significant increase in unemployment rates. This could lead to economic instability as consumer spending would likely decrease. Secondly, it could lead to a shift in workplace culture and policies. Companies might be forced to reevaluate their performance review systems and make them more transparent and fair to retain their employees. Lastly, it could lead to increased mental health issues among the unemployed individuals due to stress and uncertainty.

Alternative strategies to a ratings system could include regular feedback sessions, peer reviews, self-assessment exercises, and goal setting. Regular feedback sessions provide an opportunity for managers to discuss performance directly with employees, highlighting areas of strength and areas for improvement. Peer reviews allow employees to receive feedback from their colleagues, which can provide a different perspective on their performance. Self-assessment exercises encourage employees to reflect on their own performance and identify areas where they could improve. Goal setting involves employees setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals, which can help them focus on improving specific areas of their performance.

Global companies like Google and Apple can implement a clear ratings system to improve employee recognition and performance by first ensuring that the ratings system is transparent and understood by all employees. The ratings can be based on both technical and soft skills, and it's crucial that employees understand what each rating means. The system should be perceived as fair to prevent dissatisfaction and potential turnover. A consistent schedule for reviews should also be established, whether it's quarterly, monthly, or even weekly. This allows employees to know when to expect feedback and provides regular opportunities for recognition and improvement.

stars icon Ask follow up
resource image

69٪ از کارکنان می گویند که اگر احساس تشویق کنند، سخت تر کار خواهند کرد. یک سیستم رتبه بندی واضح کمک می کند تا کارکنان مناطقی را برای بهبود ببینند. رتبه بندی ها می توانند بر اساس مهارت های فنی و نرم انجام شوند. لیست مهارت ها در اینجا می تواند به راحتی اضافه یا حذف شود اگر نیاز باشد. فارغ از اینکه کدام معیارهای عملکرد را انتخاب می کنید، بسیار مهم است که کارکنان درک کاملی از معنی هر رتبه داشته باشند و اینکه عادلانه است. تحقیقات نشان می دهد که 85٪ از کارکنان در نظر خواهند گرفت که استعفا دهند اگر احساس کنند که یک بررسی ناعادلانه دریافت کرده اند. (اسلاید 6)

stars icon Ask follow up
resource image

همچنین مهم است که یک برنامه واضح و مداوم برای بررسی ها آماده کنید. آنها باید به صورت فصلی، ماهانه یا حتی هفتگی انجام شوند. (اسلاید 5)

resource image

بررسی عملکرد 30-60-90

گالوپ پیدا کرده است که وقتی مدیران طی سال بررسی های منظمی را ارائه می دهند، اعضای تیم پنج برابر بیشتر احتمال دارد که احساس کنند بازخورد معنی داری دریافت کرده اند و سه برابر بیشتر احتمال دارد که متعهد و محرک باشند.

بررسی 30-60-90 از رویکرد پذیرفته شده ترین در جهان شرکتی برای استخدام جدید استفاده می کند. این اولین نود روز نقش یک کارکنان را می گیرد و آن را به سه قسمت تقسیم می کند. این از روز اول تأثیر کارکنان را به حداکثر می رساند، زیرا اهداف نزدیک مدت استخدام جدید را با ماموریت شرکت هماهنگ می کند. 

یک برنامه خوب 30-60-90 اهداف شخصی را تعریف می کند و آنها را به وظایف کوچک قابل دستیابی تقسیم می کند.این همچنین نشان می دهد که معیارهای موفقیت کلیدی که اندازه گیری می شوند. (اسلاید 10 تا 12)

resource image

حتی برای کارکنان موجود، این الگو یک نقشه راه واضح برای موفقیت فراهم می کند و همچنین برای ارزیابی های فصلی مفید است. هر زمان که شما می خواهید کسی در چیزی بهبود یابد یا اهداف جدیدی را در یک دوره مشخص برآورده کند، می توانید از آن استفاده کنید.

بررسی 360 درجه

در یک بررسی 360 درجه، شما دیدگاه ترکیبی کارمند، مدیر آنها و همکاران یا گزارشات آنها را در یک مکان دریافت می کنید. شرکت هایی مانند Netflix، Microsoft و Adobe اکنون از یک سیستم مبتنی بر همکار استفاده می کنند به جای بررسی های عملکرد سنتی یک به یک. پس از اینکه Google به بررسی های مبتنی بر همکار تغییر کرد، درصد کارکنانی که بازخورد را مفید یافتند از 49٪ به 75٪ افزایش یافت.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The line graphs in the performance review can be edited for a closer look by opening them in Excel. This allows for more detailed analysis and customization.

Weekly sales are significant in performance reviews as they provide a measurable metric to evaluate an individual or team's performance. They can indicate the effectiveness of sales strategies, highlight areas for improvement, and help in setting future targets. Comparing weekly sales to previous weeks can also show trends and growth patterns. This data can be visualized using line graphs for a clearer understanding and detailed analysis.

The team leaderboard can be utilized to motivate employees by fostering a sense of healthy competition among team members. It provides a clear and visual representation of each member's performance, which can inspire them to improve their own scores. It can also be used to recognize and reward top performers, thereby encouraging others to strive for the same recognition. Furthermore, it can help identify areas where team members may need additional support or training.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

این روشی است برای مقایسه بررسی های خود با بررسی های مشاهده کننده، معمولا شش تا دوازده همکار. این داده ها را از هر دو بررسی خود و همکاران در مقابل یکدیگر رسم می کند، با اختلاف نقطه به طوری که شما می توانید تفاوت را ببینید. این می تواند یک بررسی واقعیت مورد نیاز را برای کارکنانی که ممکن است در توانایی های خود بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشند، یا خود را به اندازه کافی اعتبار ندهند، فراهم کند. (اسلاید 21)

stars icon Ask follow up

بررسی در سطح تیم

بررسی در سطح تیم راه عالی برای نشان دادن قدردانی از تیم شما و دستاوردهای آنها است.

resource image

این اسلاید شامل یک صفحه نمایش رهبری تیم و تمام معیارهای عملکرد کلیدی است، مانند فروش هفتگی و درصد افزایش یا کاهش نسبت به هفته قبل. نمودارهای خطی زیر هر عضو تیم کاملا قابل ویرایش هستند. آنها می توانند برای نگاه نزدیک تر در Excel باز شوند. (اسلاید 23)

resource image

کارت امتیاز عملکرد تیم می تواند برای هر بخش تکرار شود. این نشان می دهد اهداف هدف در ارتباط با نتایج واقعی، با رتبه بندی هایی که نشان می دهند آیا نتایج خارج از هدف هستند یا خیر. این راه عالی برای دیدن چه مناطقی نیاز به تکرار برای بهبود دارند. KPI های فردی می توانند بر اساس اهمیت وزن دهی شوند، زیرا برخی از KPI ها بیشتر از دیگران ارزشمند هستند. (اسلاید 24)

stars icon Ask follow up
resource image

داده های از بررسی های عملکرد می توانند در یک ماتریس جمع آوری شده نمایش داده شوند تا تعیین کند چه مقدار از تیم در چه ظرفیتی عمل می کند. در این مثال، 24٪ از تیم با بهترین توانایی های خود عملکرد بسیار خوبی دارند، در حالی که 5٪ استعداد دارند اما نسبت به توانایی های خود عملکرد کمتری دارند. (اسلاید 25)

بررسی عملکرد مبتنی بر MBO

وقتی نیاز به تعیین انتظارات و اهداف روشن تر دارید، از سیستم مدیریت بر اساس اهداف، یا سیستم MBO استفاده کنید.

این اسلاید از چارچوب هدف SMART استفاده می کند تا مطمئن شود که آنچه اندازه گیری می شود قابل سنجش و قابل دستیابی است.الگوی ارائه شده هدف اولیه را در سمت چپ تعریف می کند و پس از اجرای چارچوب، هدف بهتر و شفاف تری را در سمت راست ایجاد می کند. (اسلاید 8)

resource image

روش های جدیدی برای تجسم فرآیندها، سازماندهی تیم ها، بهبود گردش کارهای موجود و تصور روش های جدید انجام کار با این ارائه بررسی عملکرد کشف کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download