resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

می خواهید تیم خود را قبل از پایان سال تقدیر کنید؟ از منبع قدردانی از تیم ما برای برجسته کردن برترین پیروزی های خود استفاده کنید. همکاران اجرایی خود را برای عملکرد برجسته سالانه تبریک بگویید. رشد فوق العاده رقمی و مواردی که KPI های شما انتظارات را برتری یافته است را نشان دهید. علاوه بر این، از این منبع برای اندازه گیری مشارکت کارکنان، تلاش های تنوع و گنجاندن، یادگیری و توسعه، و بسیاری از موارد دیگر استفاده کنید.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Apart from the usual KPIs, team performance can also be measured by assessing employee engagement, diversity and inclusion efforts, and learning and development. Other metrics could include team cohesion, individual skill development, and the ability to meet deadlines.

This resource can be used to highlight exceptional quarterly growth by showcasing where your KPIs exceeded expectations. It can be used to congratulate your fellow executives on outstanding performance and highlight the biggest wins of the year.

Some other ways to measure exceptional quarterly growth could include tracking the increase in customer base, the expansion of market share, the growth in sales volume, the rise in net profit margin, or the improvement in operational efficiency. It's also important to consider qualitative factors such as customer satisfaction, employee morale, and brand reputation.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های ابزار

نقاط برجسته تیم

یک اجراکننده برجسته را همراه با نوارهای پیشرفت برای آنچه که او به دست آورده است، برجسته کنید. (اسلاید 6) دستاوردها و مقیاس خود را برای این سال همراه با گزارشات پیشرفت در مبادرات خاص برجسته کنید. (اسلاید 17) معیارهای ارتباطی برای جوایز در سراسر عملکرد شغلی، خدمات مشتری، عملکرد برجسته و کار تیمی را ارائه دهید. از روبروی سمت راست برای ارزیابی استفاده کنید تا تمام ذینفعان داخلی بدانند چگونه فرآیند جوایز انجام خواهد شد. (اسلاید 20)

stars icon
23 questions and answers
info icon

Teamwork can be evaluated through various methods. Some of them include observing the level of communication within the team, assessing the ability of team members to resolve conflicts, measuring the team's productivity, and evaluating the team's ability to meet deadlines. Feedback from team members can also provide valuable insights into the team's performance.

Other ways to evaluate exemplary performance could include peer reviews, self-assessments, 360-degree feedback, and setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals. Regular check-ins and feedback sessions can also be beneficial. It's also important to consider both quantitative and qualitative measures of performance.

Some other ways to evaluate customer service include customer surveys, mystery shopping, social media monitoring, customer complaint analysis, and feedback from focus groups. It's also beneficial to track key performance indicators (KPIs) such as first response time, customer satisfaction score, and net promoter score.

View all 23 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image
resource image

سلسله مراتب ماسلو از مشارکت کارکنان

نشان دهید به تمام ذینفعان که چگونه مشارکت به نظر می رسد تا همه بتوانند به بالاترین پتانسیل خود برسند. وقتی تمام ذینفعان یک زبان مشترک برای رضایت شخصی در محل کار صحبت می کنند، پتانسیل می تواند از طریق کشف علل اصلی پشت سر دموتیواتورها باز شود.به طور جداگانه، می توان انگیزه ها را شناسایی و فعال کرد تا تشویق به بیشتر برآورده شدن کند. (اسلاید 21)

stars icon
26 questions and answers
info icon

Creating a presentation to congratulate a team with a hierarchy of one manager, four teams, and 17 team members can be done in several steps:

1. Title Slide: Start with a title slide that clearly states the purpose of the presentation. For example, "Celebrating Our Team's Success".

2. Introduction Slide: Introduce the manager and highlight their role in the team's success.

3. Team Slides: Create four slides, one for each team. On each slide, list the team members and highlight their contributions.

4. Individual Recognition Slides: If possible, create a slide for each team member to individually recognize their efforts.

5. Conclusion Slide: Conclude the presentation with a slide that summarizes the team's achievements and expresses gratitude for everyone's hard work.

Remember to use visuals like photos, diagrams, and charts to make the presentation more engaging. Also, keep the tone positive and celebratory throughout the presentation.

An Appreciation deck can be used to measure employee engagement by providing a platform for recognizing and acknowledging employees' efforts and achievements. It can help identify what motivates employees, thereby increasing their engagement and fulfillment at work. However, it's important to note that the effectiveness of an Appreciation deck in measuring engagement may vary depending on the organization's culture and the employees' perception of the recognition system.

Some ways to address the root causes behind demotivators include understanding what engagement looks like for all stakeholders and ensuring everyone is working towards their highest potential. It's also important to identify and activate motivators to encourage higher fulfillment. Additionally, creating a shared language for personal fulfillment at work can help unlock potential and discover the root causes behind demotivators.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up
resource image

داشبورد یادگیری و توسعه

آموزش اولیه فقط آغاز فرآیند یادگیری و توسعه است. این تصویرسازی داشبورد می تواند به پیگیری مکان همه مدیران اجرایی در فرآیند آموزش مداوم کمک کند. (اسلاید 26)

resource image

نظرسنجی تنوع و گنجاندن

درک اینکه چقدر محل کار شما شامل است مهم است. این نظرسنجی تنوع و گنجاندن می تواند برای نظرسنجی کارمندان برای ارزیابی موفقیت تلاش های گنجاندن شما در زمینه های کلیدی مانند عدالت در محل کار، رشد شغلی، صدا و تصمیم گیری استفاده شود. اگر شما عدالت مطلوب را در سازمان خود بدست آورید، می تواند احساس هدف گسترده تری ایجاد کند و منجر به افزایش انگیزه در کار در بین تمام ذینفعان شود.(اسلاید 25)

stars icon
24 questions and answers
info icon

Some ways to increase motivation at work include fostering a sense of broader purpose, ensuring workplace equity, providing opportunities for career growth, and giving employees a voice in decision-making. These can be achieved through successful inclusion efforts. Regularly conducting diversity and inclusion surveys can also help in assessing the success of these efforts and identifying areas for improvement.

An organization can foster a sense of broader purpose among its employees by ensuring inclusive practices in the workplace. This can be achieved by conducting diversity and inclusion surveys to assess the success of inclusion efforts across key areas such as workplace equity, career growth, voice, and decision-making. When employees feel that there is equitable treatment across the organization, it can foster a sense of broader purpose and lead to higher motivation at work.

There are several ways to give employees a voice in decision-making. These include: creating open communication channels where employees can share their ideas and feedback; involving employees in decision-making processes; setting up suggestion boxes or online platforms for idea submission; conducting regular meetings where employees can discuss their thoughts and concerns; and implementing a diversity and inclusion survey to assess the success of inclusion efforts across key areas like workplace equity, career growth, voice and decision-making.

View all 24 questions
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download