resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

با استفاده از Task Tracker دسته ما، تیم و پروژه های خود را دوباره روی راه درست قرار دهید. زمانی که برای ایجاد گزارش های به روزرسانی پیشرفت صرف می کنید را با استفاده از این چک لیست های سفارشی روزانه، هفتگی و ماهانه صرفه جویی کنید. وظایف را بر اساس اولویت، تاریخ سررسید، درصد تکمیل، تخصیص و گزینه های بیشتری سازماندهی کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

45% از کارمندان گزارش می کنند که نمودارهای گانت ابزار مدیریت پروژه مورد استفاده آنها است. از این اسلاید برای اندازه گیری دقیق وظایف، ردیابی آنها در طول مراحل مختلف یک پروژه فردی و ایجاد جدول زمانی دقیق تر برای به اشتراک گذاری با تیم خود استفاده کنید.

resource image

فعالیت های تیم را در سطح چندین کارمند با استفاده از این جدول تخصیص وظایف مدیریت کنید. یک بررسی کلی از سطح بالا از اینکه چه کسی چه وظیفه ای را با تاریخ های سررسید انجام می دهد ایجاد کنید. ببینید چه تعداد وظایف هر عضو انجام داده و موانع را شناسایی کنید.

resource image

از این ردیاب هدف برای بررسی اینکه چقدر وظایف روزانه در طول یک دوره ماهانه انجام می شوند استفاده کنید. به اعضای تیم نشان دهید که چگونه بهره وری روزانه آنها در تعریف وظایف و حوزه هایی که نیاز به اولویت بیشتری دارند، اضافه می شود.

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

A Goal Tracker can be used in several ways to define tasks and areas that require greater priority. Firstly, it can be used to review how often daily tasks are accomplished over a set period, such as a month. This can show team members how their day-to-day productivity adds up and can help identify tasks that need more attention. Secondly, it can be used to manage team activities across multiple employees, providing a top-level overview of who is assigned which task with due dates. This can help identify bottlenecks and areas where more resources may be needed. Lastly, it can be used in conjunction with other project management tools like Gantt charts to measure tasks accurately, track them across multiple phases of a project, and create precise timelines.

Task tracking can help in identifying bottlenecks in a project by providing a clear overview of the progress of various tasks. It allows managers to see how many tasks each team member has completed and identify if there are any tasks that are taking longer than expected to complete. This can indicate a bottleneck where a particular task or set of tasks is slowing down the overall project progress. By identifying these bottlenecks, steps can be taken to address the issue and improve the efficiency of the project.

A Task Assignment table can be used to create a top-level overview of task assignments in several ways. Firstly, it can be used to assign tasks to different team members, with each task having a due date. This allows for easy tracking of who is responsible for what and when it is due. Secondly, it can be used to track the progress of each task, showing how many tasks each team member has completed. This can help identify bottlenecks in the process. Lastly, it can be used in conjunction with a Goal Tracker to review how often daily tasks are accomplished over a month-long period, showing team members how their day-to-day productivity adds up and highlighting tasks and areas that require greater priority.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

مشکل

فقط 52% از مدیران اجرایی فکر می کنند که روش تخصیص زمان کارمندان آنها با اولویت های شرکت مطابقت دارد، در حالی که فقط 9% از آنها از تخصیص زمان کل محل کار خود راضی هستند. 46% از رهبران تیم گزارش می کنند که "رسیدن به مهلت های پروژه" بزرگترین مانع آنها است.

این به این دلیل است که بیشتر کارمندان حداقل نیمی از هفته خود را صرف "بازسازی" پروژه ها و تکالیفی که به طور ناقص ارتباط داده شده اند می کنند - این بیش از 20 ساعت کار تلف شده است. این موضوع هزینه های کسب و کارهای کوچک را تا 420,000 دلار و شرکت های بزرگ را بیش از 62 میلیون دلار در سال می کند.

resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

راه حل

به گفته موسسه مدیریت پروژه، شرکت هایی که ساختارهای مدیریت پروژه واضح دارند، 38% پروژه های موفق تری نسبت به آنهایی که ندارند دارند. شرکت هایی که عملکردهای بهتری در مدیریت پروژه توسعه می دهند، 28 برابر پول بیشتری را نسبت به آنهایی که این کار را نمی کنند صرفه جویی می کنند. از زمان و پول صرفه جویی شده برای سرمایه گذاری در ایده های نوآورانه تر برای بهره وری بیشتر استفاده کنید.

stars icon
26 questions and answers
info icon

The question seems to be a bit vague and is not directly related to the provided content. However, in a general context, "explain the tasks performed" could refer to describing the specific activities that have been carried out in a project or process. This could include planning, resource allocation, task execution, progress tracking, and results evaluation.

In the context of project management, as mentioned in the content, the tasks performed could include creating clear project management structures, developing best practices, and investing in innovative ideas to increase productivity.

Please provide more details or specify your question for a more accurate answer.

A task tracker can help in managing more successful projects by providing a clear structure and organization. It allows for better tracking of tasks, deadlines, and progress, which can lead to improved efficiency and productivity. It also helps in identifying potential issues early on, allowing for timely resolution and preventing delays. Furthermore, it can facilitate better communication and collaboration among team members, leading to a more coordinated effort.

To facilitate a more productive and collaborative culture, companies can invest in team building activities, provide clear communication channels, encourage open feedback, offer training and development opportunities, and recognize and reward team efforts. It's also important to create an inclusive environment where everyone feels valued and heard.

View all 26 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image

کاربرد

 • بهبود مدیریت گردش کار. چک لیست های وظیفه را بر اساس اولویت، تاریخ سررسید و درصد به سوی تکمیل سازماندهی کنید.
 • بهتر ارتباط برقرار کنید. گزینه های طراحی متعدد به شما امکان می دهد تا بهترین فرمت را برای ارتباط معیارهای مهمتر خود انتخاب کنید.
 • مهلت ها را رعایت کنید. اهداف را در طول هفته ها و ماه ها ردیابی کنید. وظایفی را که در ساعت، روزهای هفته و ماه های سال انجام شده است، در نظر بگیرید.
 • لیست های بهتری از کارهایی که باید انجام شوند بسازید. فهرست های قابل ویرایش که اولویت ها و پیشرفت تیم را در پروژه های متعدد ارتباط می دهند، محیطی بهتر و برنامه ریزی شده تر ایجاد خواهند کرد.
 • حساب کردن برای زمان از دست رفته. زمان تلف شده را اندازه گیری کنید. ساعات بودجه برای یک وظیفه را در مقابل ساعات واقعی انجام شده محاسبه کنید. برای رفع هدر رفت زمان، بررسی های کامل زمان انجام دهید.
 • تمرکز بیش از حد بر روی موارد مشکل دار. پیشرفت را ردیابی کنید و وظایف انجام شده، وظایف در مسیر درست، و وظایف تاخیر خورده را شناسایی کنید. بر روی گلوگاه ها تمرکز کنید و وظایف را با آسانی مجدداً تخصیص دهید.
stars icon
25 questions and answers
info icon

Task trackers can be used in several ways to hit deadlines. They can help improve workflow management by organizing tasks by priority, due date, and percentage towards completion. They can also enhance communication by providing multiple design options to communicate important metrics. Task trackers can help in tracking goals across weeks and months, accounting for tasks accomplished by the hour, days of the week, and months of the year. They can assist in building better to-do lists that communicate team priorities and progress across multiple projects. Task trackers can also help account for lost time by measuring time wasted and comparing the hours budgeted to a task against the actual hours taken. They can also help focus on problem areas by tracking progress and identifying completed tasks, on-track tasks, and overdue tasks.

A task tracker can significantly improve workflow management by organizing tasks according to priority, due date, and progress towards completion. It allows for better communication by providing multiple design options to effectively convey important metrics. It helps in meeting deadlines by tracking goals across different time frames. It aids in creating efficient to-do lists that reflect team priorities and progress across multiple projects. It also helps in accounting for lost time by comparing the hours budgeted for a task against the actual hours taken. Lastly, it allows for a focused approach on problem areas by tracking progress and identifying completed, on-track, and overdue tasks.

Organizing task checklists by percentage towards completion has several benefits. It allows for better workflow management as you can easily track the progress of tasks. It also aids in communication as it provides a clear picture of the status of tasks. This method helps in meeting deadlines as you can see how much of the task is left to be completed. It also helps in identifying problem areas and bottlenecks as you can see which tasks are lagging behind.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

از بهبود بهره وری برای اختصاص زمان بیشتر برای استراحت استفاده کنید. وقتی شما و تیم شما زمان بیشتری برای استراحت در طول روز دارند، با انگیزه بیشتری به کار باز می گردند.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

پیاده سازی

با پشتیبانی از این ابزارهای ردیاب وظیفه، شما به راحتی می توانید استراتژی پیشنهادی BLISS از موسسه مدیریت پروژه را برای رهبری جلسات وضعیت پروژه دنبال کنید:

 • کارآمد باشید با اسلایدهایی که به سرعت نکات کلیدی داده ها را ارتباط می دهند.
 • به جلو یا عقب نگاه کنید با گزینه های متعدد ردیاب وظیفه روزانه، هفتگی، و ماهانه.
 • بر مسئولیت پافشاری کنید با اسلایدهایی که نقش های تیم را برجسته می کنند.
 • دستور کار جلسه خود را ساده کنید با فهرست های ساده کار و تجسم گزارش پیشرفت.
 • متمرکز بمانید با اسلایدهایی که می توانند به طور خاص به نیازهای شما سازگار شوند.
stars icon
25 questions and answers
info icon

Some other ways to facilitate a productive and collaborative culture include promoting open communication, encouraging team building activities, providing constructive feedback, recognizing and appreciating employees' efforts, and fostering an environment of trust and respect. It's also important to provide opportunities for professional development and growth.

Task tracker presentations can be used for goal setting by providing a visual representation of tasks, their progress, and who is responsible for them. They can help in looking forward or back with multiple daily, weekly, and monthly task tracker options. They can insist on accountability with slides that highlight team roles. They can simplify your meeting agenda with simple to-do lists and progress report visualizations. They can also help to stay focused with slides that can be hyper-tailored to your every need.

Some other ways to record accomplishments include maintaining a personal journal of achievements, creating a portfolio of work, using digital tools like project management apps to track progress, setting up a reward system for each accomplishment, and regularly updating your resume or LinkedIn profile with new achievements.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

برای دیدن بیشتر از مجموعه های مربوط به بهره وری شخصی و تیمی، به Meetings & Agendas (Part 3) ما نگاهی بیندازید، همچنین این ارائه اهداف و نتایج کلیدی (بخش 2)، و این Productivity Planner.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download