resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

مقدمه

چگونه می توان فیلیپ موریس، شرکت بزرگ توتون که بیش از یک قرن از محصولات کارسینوژن سود برده است، ادعا کرد که یک شرکت "مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی" است؟ این به نظر می رسد کشش زیادی دارد و به نظر می رسد واقعیت را نادیده می گیرد، اما نه بر اساس برنامه مدیر عامل آن برای تبدیل سازنده مارلبورو به یک سهام ESG. در واقع، مدیر عامل جاکک اولچاک بسیار مطمئن است که مجموعه ای از تلاش های بازنامیدن می تواند شرکت را احیا کند و مجدداً لطف سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را بدست آورد. بخشی از این دستور کار خرید یک شرکت اینهالر پزشکی بود تا تعهد فیلیپ موریس به حرکت "فراتر از نیکوتین" را نشان دهد.

stars icon
1 questions and answers
info icon

Data Governance refers to the overall management of the availability, usability, integrity, and security of data used in an enterprise. It's a set of processes, roles, policies, standards, and metrics that ensure the effective and efficient use of information in enabling an organization to achieve its goals. It involves the orchestration of different roles involving the handling of data, including data stewardship, data quality management, and data architecture.

In the context of a company like Philip Morris, data governance could involve managing and utilizing data to make strategic decisions, such as the acquisition of a medical inhaler company or the transformation into an ESG stock. It could also involve ensuring the integrity and security of data related to its products, customers, and business operations.

stars icon Ask follow up

در پایان روز، همه چیز به Brand Strategy شرکت بستگی دارد. شما می توانید نگاهی به برندینگ به عنوان داستان سرایی تجاری بیندازید. اما به یاد داشته باشید، همه داستان ها طرفدار هستند زیرا روایت ها همیشه به صورت مصنوعی ساخته شده اند. چگونه یک شرکت داستان خود را برای تحریک احساسات انسانی می چرخاند، می تواند موفقیت آن را به سرعت ترک کند یا خشم عمومی را برانگیزد.

stars icon
3 questions and answers
info icon

Some examples of companies that have incited public outrage due to their narrative include Facebook with the Cambridge Analytica scandal, United Airlines with the passenger removal incident, and BP with the Deepwater Horizon oil spill. These companies faced backlash due to their handling of the situations and their attempts to control the narrative.

Companies can use various strategies to tap into human emotions and drive growth. One such strategy is storytelling, which involves creating a narrative around the company's mission, values, and products. This can help to create an emotional connection with customers. Another strategy is to focus on customer experience, ensuring that every interaction a customer has with the company is positive and memorable. Companies can also use social responsibility initiatives to appeal to customers' values and ethics. Lastly, companies can use influencer marketing, where they partner with influential individuals who can promote their products or services to their followers.

Global companies like Apple and Google use branding as a form of business storytelling to fast-track their success by creating a compelling narrative around their products and services. This narrative is carefully crafted to resonate with their target audience's emotions and values, thereby creating a strong emotional connection. They also ensure consistency in their messaging across all platforms and touchpoints, which helps in building trust and loyalty. Furthermore, they leverage their unique selling propositions and innovative aspects in their story to differentiate themselves from competitors.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

خلاصه

چه نیروهای نامرئی ای هستند که تصمیمات خرید ما را هدایت می کنند؟ چرا ما به عنوان مصرف کنندگان، گاهی اوقات علیه عقلانیت اقتصادی می رویم و به جای محصولات ارزان تر، محصولات گران تر را انتخاب می کنیم؟ به نوعی مانند آینه سیاه، گاهی اوقات برندها واقعاً شما را بهتر از خودتان می شناسند.

پس بیایید عمیقاً به استراتژی هایی که کسب و کارها دوست دارند برای اینکه شما به دلخواه پول خود را به آنها بدهید، بپردازیم. ما تاکتیک های برندسازی را که هم در حوزه های آگاه و ناخودآگاه نفوذ می کنند، تاکتیک هایی که از ایدئولوژی های محبوب سوء استفاده می کنند، که قول می دهند نقص های عمیق شما را برطرف کنند، یا از تصاویر برای فروش یک رویا استفاده می کنند، پوشش می دهیم. ما همچنین اثرات موفقیت های برندسازی و، هیجان انگیزتر، شکست ها را با مطالعات موردی واقعی و داستان های تجاری نشان خواهیم داد.

stars icon
2 questions and answers
info icon

Some alternative strategies to using visuals and exploiting popular ideologies in branding could include focusing on creating a strong brand narrative or story, building a community around the brand, leveraging user-generated content, and focusing on customer experience and service. Companies like Coca-Cola and Pepsi could also consider strategies like co-branding or partnerships, influencer marketing, or creating unique, memorable campaigns that don't necessarily rely on visuals or popular ideologies.

Global companies like Apple and Google use a variety of branding tactics to influence both the conscious and subconscious realms of their customers. They exploit popular ideologies, promise to patch up deep insecurities, and use visuals to sell a dream. They create a strong brand image that resonates with their target audience's values and aspirations. They also use storytelling to create an emotional connection with their customers. These tactics are designed to make customers willingly hand over their money. The effects of these branding strategies can be seen in the success of these companies.

stars icon Ask follow up

خودتان را بشناسید و مشتریانتان را بشناسید

هدف برند

اولین گام برای یک استراتژی برند موثر، درک عمیق از برند شماست. این ممکن است گویایی به نظر برسد، اما همیشه ارزش دارد که زیر سطح سطحی برای تجزیه و تحلیل هر بخش از هویت برند که ممکن است برای مفروغ گرفته اید، حفر کنید. این شامل تعریف هدف و شخصیت برند است.

resource image

مطالعه موردی: Patagonia

هدف برند در مورد دلیل عمیق تری است که یک برند وجود دارد فراتر از تولید سود، حتی اگر در واقع تنها دلیل تولید سود باشد. در حالی که علاقه جدید Philip Morris به ابتکارات موثر بر ESG به طور قابل مشاهده ای دور از انتظار و غیر واقعی است، برندی که هدف مثبت ثابتی داشته است Patagonia است. از زمان تأسیس، هدف برند به صراحت در بیانیه ماموریت آن ذکر شده است: "ما در کسب و کار هستیم تا سیاره خانه ما را نجات دهیم." فراتر از یک شعار، پیام یک فراخوان است که بر هر جنبه ای از کسب و کار تأثیر می گذارد، از طراحی محصول تا مدیریت زنجیره تأمین.

stars icon
1 questions and answers
info icon

Philip Morris is a multinational cigarette and tobacco manufacturing company, known for its Marlboro brand. It's one of the largest tobacco companies in the world.

stars icon Ask follow up

برای مثال، برای ترویج مصرف مسؤولانه، برند مشتریان را تشویق می کند کمتر اما بهتر خرید کنند، تجهیزات خود را تعمیر کنند و آن را از طریق برنامه Worn Wear بازیافت کنند. در سال 2022، بنیانگذار Yvon Chouinard حتی مالکیت شرکت خود را به یک اعتماد و یک سازمان غیرانتفاعی منتقل کرد تا اطمینان حاصل کند که تمام سود آن - حدود 100 میلیون دلار در سال - برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از زمین های توسعه نیافته استفاده می شود.

stars icon
1 questions and answers
info icon

Yvon Chouinard is an American businessman, environmentalist, and outdoor enthusiast. He is the founder of Patagonia, a company that sells outdoor clothing and gear. Chouinard is known for his commitment to environmental sustainability and corporate responsibility. He has implemented various initiatives through his company to promote these values, such as the Worn Wear program, which encourages customers to repair and recycle their gear. In 2022, he transferred his ownership of the company to a trust and a nonprofit organization, ensuring that all profits are used to combat climate change and protect undeveloped land.

stars icon Ask follow up

چه شما آن را نمایشی می یابید یا نه، واقعیت این است که Patagonia یک پیروی وفادار ساخته است. این بررسی شهرت برند در سال 2021 نشان می دهد که Patagonia تاج را برداشته است، در حالی که 31 رتبه بالا رفته است در زمانی که عملکرد مسؤولیت اجتماعی بیشتر توسط مصرف کنندگان معمولی بررسی می شود.

شخصیت برند

شخصیت برند شما نمایانگر ویژگی های انسان مانند، مانند بودن سرگرم کننده، حرفه ای، یا نوآور است. این جنبه از برند شما تأثیر می گذارد چگونه مردم برند شما را درک و با آن ارتباط برقرار می کنند. ابزاری که متخصصان برندسازی دوست دارند برای تعریف این شخصیت استفاده کنند، نمودار Tone of Voice است که هر ویژگی شخصیت را از یک دامنه به دیگری، برای مثال، "غیررسمی" در مقابل "رسمی"، به طور بصری شکسته می کند.

stars icon
3 questions and answers
info icon

Apple Inc. is a great example of a brand that successfully uses its personality traits to connect with its customers. Apple's brand personality is about lifestyle, imagination, liberty regained, innovation, passion, hopes, dreams, and aspirations. It's about simplicity and removing complexity from people's lives. It's about being a really humanistic company with a heartfelt connection with its customers.

Branding professionals use a variety of tools to define brand personality. These include Brand Archetypes, which categorize brands into 12 distinct personality types, and Brand Personality Scales, which measure five dimensions of brand personality: sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness. They also use Mood Boards to visually represent the brand's personality and values, and Customer Personas to understand the target audience and tailor the brand's personality to their preferences and needs.

Google's brand personality, which is innovative, user-friendly, and reliable, significantly influences its customer perception and connection. The innovative aspect appeals to users who value cutting-edge technology and continuous improvement. The user-friendly nature of Google's services makes it accessible and easy to use, enhancing customer satisfaction. Lastly, the reliability of Google's services builds trust among its users, fostering a strong connection. This combination of traits helps Google maintain a positive brand image and a loyal customer base.

stars icon Ask follow up
resource image

مطالعه موردی: رزتا استون در مقابل دوولینگو

بیایید این ایده را به دو محصول یادگیری زبان اعمال کنیم: رزتا استون و دوولینگو. با اینکه رزتا استون دو دهه پیشتازی در این بازی داشت و برای مدتی نرم افزاری بود که مردم برای پذیرفتن چالش یک زبان خارجی از آن استفاده می کردند، دوولینگو در سال های اخیر به عنوان بیشترین نصب برنامه یادگیری زبان جایگزین شده است: یک درصد 64% تحسین برانگیز در مقایسه با 2% ناچیز رزتا استون.

stars icon
3 questions and answers
info icon

There could be several reasons for Duolingo's impressive installation rate compared to Rosetta Stone. First, Duolingo is a free app, which makes it more accessible to a wider audience. Second, Duolingo uses gamification techniques to make learning a new language fun and engaging. Third, Duolingo offers a wide range of languages to learn, which could attract more users. Lastly, Duolingo's user-friendly interface and the ability to learn on the go could also contribute to its popularity.

Rosetta Stone could implement several strategies to regain its market share in the language-learning app industry. First, it could focus on improving its user experience to make it more engaging and interactive, similar to Duolingo. Second, it could introduce a freemium model, offering basic lessons for free and charging for advanced features. This could attract new users who are hesitant to pay upfront. Third, it could invest in marketing and partnerships to increase its visibility and reach. Lastly, it could continuously update its content and incorporate new languages and cultures to keep users interested.

Duolingo managed to surpass Rosetta Stone as the most installed language-learning app through a combination of factors. Firstly, Duolingo's freemium model made it more accessible to a wider audience. Secondly, Duolingo's gamified approach to language learning made it more engaging and fun for users. Lastly, Duolingo's mobile-first strategy allowed it to capitalize on the growing trend of mobile learning.

stars icon Ask follow up

بیایید این ایده را به دو محصول یادگیری زبان اعمال کنیم: رزتا استون و دوولینگو. با اینکه رزتا استون دو دهه پیشتازی در این بازی داشت و برای مدتی نرم افزاری بود که مردم برای پذیرفتن چالش یک زبان خارجی از آن استفاده می کردند، دوولینگو در سال های اخیر به عنوان بیشترین نصب برنامه یادگیری زبان جایگزین شده است: یک درصد 64% تحسین برانگیز در مقایسه با 2% ناچیز رزتا استون.

stars icon
3 questions and answers
info icon

Based on Duolingo's success over Rosetta Stone, we might expect future trends in the language-learning app market to include a focus on gamification, as this has been a key factor in Duolingo's popularity. Additionally, we might see more free-to-use models with optional in-app purchases, similar to Duolingo's approach. There could also be an increased emphasis on mobile-first strategies, given the shift towards mobile usage in recent years.

Rosetta Stone could have employed several strategies to maintain its market dominance. Firstly, they could have adapted to the changing market trends and technological advancements by developing a user-friendly mobile application. Secondly, they could have offered a freemium model, similar to Duolingo, where basic content is free, but users can pay for additional features or ad-free experiences. Thirdly, they could have incorporated more interactive and engaging content to make learning more enjoyable. Lastly, partnerships with educational institutions and corporations could have helped them reach a wider audience.

Global companies like Google or Apple can apply the strategies used by Duolingo in several ways. Firstly, they can make their products more accessible and user-friendly, similar to how Duolingo has a simple and engaging interface. Secondly, they can offer their services for free or at a lower cost, which is one of the main reasons for Duolingo's popularity. Lastly, they can incorporate gamification into their products to make them more engaging and fun, just like Duolingo does with its language learning app.

stars icon Ask follow up

در مقابل برندینگ نسبتاً خویشتندار و رسمی رزتا استون، مسکوت دوولینگو، جغد سبز به درستی نامگذاری شده دوو، با شوخ طبعی های خود و بی احترامی، قلب نسل Z و یادگیرندگان جوان را فتح کرده است، در حالی که با یک سقف بازار بیش از 6 میلیارد دلار رشد می کند.

مهم است توجه داشته باشیم که آنچه محبوبیت Duo را افزایش داده است فقط برخی از شوخی های سطحی نیست، بلکه این واقعیت که Duo یک شخصیت و حتی یک داستان زندگی توسعه یافته است (او در حال تعقیب ستاره موسیقی پاپ Dua Lipa است). او به عنوان یک دوست خیالی شیطنت آمیز ساخته شده است که کاربران می توانند با او خنده داشته باشند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The feedback from previous presentations has been incorporated into the current format of Duo's character development by making him more relatable and engaging. Duo has been developed as a mischievous imaginary friend that users can share a laugh with, which is a result of understanding the audience's preferences and feedback. This has helped in making the brand more appealing and interactive.

Artificial Intelligence (AI) could disrupt traditional practices of developing brand personalities in several ways. Firstly, AI can analyze vast amounts of data to understand consumer behavior and preferences, enabling brands to create more personalized and engaging experiences. Secondly, AI can automate the process of creating and adapting brand personalities, making it more efficient and cost-effective. Lastly, AI can enable dynamic brand personalities that evolve based on real-time interactions with consumers, creating a more engaging and personalized brand experience.

The effectiveness of Duo's character in winning over customers can be evaluated through several measures of success. These may include customer engagement metrics such as the number of interactions, time spent on the platform, and the rate of return visits. Additionally, customer feedback and reviews can provide insights into how well Duo's character is resonating with users. Social media engagement and mentions can also be a good indicator of Duo's popularity and effectiveness in attracting and retaining customers. Lastly, the growth in user base and increase in sales or revenue can be a direct measure of success.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

رقبای خود را مطالعه کنید

حالا، فراتر از محدودیت های برند خود، درک خوبی از زمینه کلی بازار در حوزه کسب و کار شما می تواند ارزیابی جامع تری از آنچه شما کم دارید یا در آن برتری دارید ارائه دهد.

resource image

حتی تجزیه و تحلیل ساده رقابتی می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبای شما کمک کند، بنابراین شما می توانید بینش های حیاتی را برای قرار گرفتن برند خود به طور موثر و تمایز آن از دیگران کسب کنید.

resource image

روش بصری تر برای این کار نقشه ادراک برند است، که موقعیت شما را نسبت به رقبا بر اساس ویژگی های برند که بیشترین کاربرد را در کسب و کار شما دارد ارزیابی می کند.

stars icon Ask follow up

مشتریان هدف

حالا، فقط یک یادداشت سریع در مورد بخش "شناخت مشتریان خود". استراتژی برند قوی نیز نیازمند درک عمیقی از مخاطبان هدف شما است.این شامل شناسایی مشتریان ایده آل شما است، از جمله دموگرافی آنها، روان شناسی آنها و رفتارهای خرید آنها. تا به حال، این یک روش آشنا و آزموده و صحیح است که در سایر زمینه ها مانند فروش، بازاریابی و حتی توسعه محصول استفاده می شود.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

اجرای استراتژی برند

پیام رسانی و تحویل

زمانی که به اجرای واقعی یک استراتژی برند می رسیم، بیشتر کار به چگونگی بسته بندی و ارتباط دادن همه چیزهایی که تا به حال اشاره کردیم با مشتری ایده آل بستگی دارد. نقطه خوبی برای شروع و تهیه یک بیانیه موقعیت جذاب، پر کردن خالی های ضروری است، مانند نام شرکت شما، نوع کسب و کار آن، چه کاری انجام می دهد، چه نقشی ایفا می کند، تخصص آن و چرا مردم آن را دوست دارند. از آنجا، با آن بازی کنید تا آن را به شخصیت برندی که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، سفارشی کنید.

stars icon Ask follow up
resource image

برای مثال، بیانیه موقعیت Slack بیشتر به سمت سنتی تمایل دارد زیرا کاربران را در یک محیط حرفه ای خدمت می کند: "Slack جایی است که کار انجام می شود. این یک لایه جدید از پشته فناوری کسب و کار است که افراد می توانند به طور موثرتر با یکدیگر کار کنند، تمام ابزارها و خدمات نرم افزاری دیگر خود را متصل کنند و اطلاعاتی را که برای انجام بهترین کار خود نیاز دارند، پیدا کنند - همه در یک محیط امن و درجه کسب و کار.[/EDQ].

stars icon Ask follow up

یکی دیگر از ابزارهای ارتباطی که به طور معمول استفاده می شود، زوم، دارای بیانیه موقعیتی ساده تر اما هنوز هم موثر است: "ویدیو بی نقص، صدای واضح، به اشتراک گذاری فوری. تیم خود را برای انجام کارها یکجا بیاورید."

هویت بصری

بسیاری از اوقات، با این حال، مصرف کنندگان قبل از اینکه هر کلمه ای بیان شود، نظر خود را در مورد یک برند تشکیل داده اند. این زمانی است که ما به حکمت قدیمی "یک تصویر به ارزش هزار کلمه است." مورد نظر، تقریبا تمام تلاش های تغییر برند شامل برخی از تغییرات در هویت بصری برند می شوند، چه این تغییرات در زیبایی کلی یا چیزی خاص مثل لوگوی آن باشد.

stars icon Ask follow up

شما می توانید اهمیت تصاویر برند را از مقدار زیادی پولی که شرکت ها برای این تلاش های تغییر بصری برند می اندازند، بفهمید: لوگوی جدید گل آفتابگردان سبز بریتیش پترولیوم - آیرونیک، ما می دانیم - 200 میلیون دلار. تلاش های طراحی مجدد برند پپسی در سه سال: 1.2 میلیارد دلار. و این یک واقعیت جالب است، لوگوی نمادین سیتی بانک که امروز می شناسیم در پنج دقیقه روی یک دستمال کاغذی طراحی شد. هزینه؟ 1.5 میلیون دلار در سال 1998، که امروز حدود 3 میلیون دلار است.

stars icon Ask follow up
resource image

مطالعه موردی: تروپیکانا

برندینگ بصری خوب هزینه ای به عنوان سرمایه اولیه می طلبد، اما برندینگ بصری بد می تواند در بلند مدت هزینه بیشتری داشته باشد. تلاش برای تغییر برند تروپیکانا یک نمونه برجسته از طراحی مجدد ناموفق است.

قبل از تغییر برند، بسته بندی تروپیکانا یک پیچ مشخص در یک پرتقال را نشان می داد، تازگی محصول خود را برجسته می کرد. این برندینگ بلافاصله قابل تشخیص بود و کمک می کرد تا تروپیکانا خود را از برندهای دیگر آب میوه متمایز کند. با این حال، در تلاش برای مدرن کردن و تازه کردن تصویر خود، تروپیکانا بسته بندی جدیدی را رونمایی کرد که در آن تصویر معروف پرتقال و پیچ با یک لیوان آب پرتقال در برابر پس زمینه مینیمالیست جایگزین شد. بسته بندی جدید قصد داشت تا تصویری طبیعی تر و سالم تر را برجسته کند.

stars icon Ask follow up

با این حال، واکنش مصرف کنندگان بیش از حد منفی بود. طراحی جدید به دلیل داشتن ظاهری بیش از حد عمومی مورد انتقاد قرار گرفت، برخی از مشتریان حتی تروپیکانا را با برندهای فروشگاه اشتباه گرفتند. برندینگ، که مصرف کنندگان آن را با تازگی و کیفیت مرتبط می دانستند، دیگر قابل مشاهده نبود، ارتباطی که آنها با محصول داشتند را قطع کرد.

stars icon Ask follow up

به عنوان یک نتیجه مستقیم، گزارش شد که فروش 20 درصد کاهش یافت در هفته های پس از تغییر برند. در پاسخ، تروپیکانا فقط دو ماه پس از معرفی طراحی جدید، به بسته بندی اصلی خود بازگشت. تغییر برند ناموفق تخمین زده شد که به شرکت میلیون ها دلار هزینه های فروش از دست رفته و هزینه های طراحی مجدد را هزینه کرده است.

stars icon Ask follow up

ارزیابی مداوم

موضوع نهایی یک استراتژی برند موفق ارزیابی است. بررسی و تکامل استراتژی شما به طور مداوم بسیار حیاتی است.این شامل ارزیابی تجربه مشتری در تمام نقاط تماس و اندازه گیری ارزش برند، یا ارزش درک شده برند بر اساس تجربیات و تصورات مشتری است.

resource image
resource image

مطالعه موردی: HBO Max

در حالی که حوادث روابط عمومی می تواند تاثیر زیادی بر شهرت یک برند داشته باشد و اثرات آن بلافاصله مشهود شود، اثرات سایر استراتژی های برند ممکن است طولانی تر برای ظاهر شدن باشد. اخیراً، سرویس استریمینگ HBO Max نام خود را به Max تغییر داد. این حرکت با هر دو انتقاد و کنجکاوی مواجه شد. برخی ادعا می کنند که بازنام نمی کردن برند، میراث HBO از برنامه های با کیفیت را انکار کرد، در حالی که دیگران برای تجربه برنامه های متنوع تر و غیر سنتی که توسط برند جدید ایجاد شده است، هیجان زده هستند.

stars icon Ask follow up

با وجود نظرات قوی عمومی که از هر دو طرف می آیند، هنوز خیلی زود است که بگوییم استراتژی برند جدید HBO موفقیت آمیز است یا شکست خورده است. به همین دلیل است که حتی پس از اینکه تلاش های برند سازی کاملاً راه اندازی و اجرا شده اند، بسیار مهم است که تغییرات در احساسات عمومی را بر طول زمان نظارت کنیم. مگر اینکه، البته، اگر واکنش منفی بلافاصله قوی باشد - مانند مورد Tropicana - که نیاز به تغییر فوری وجود دارد.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه گیری

برای مصرف کنندگان، درک استراتژی های برند یک کسب و کار به شما کمک می کند تا تصمیمات خرید آگاهانه تری بگیرید. این به شما امکان می دهد تا پیام های بازاریابی را رمزگشایی کنید و ارزش واقعی یک محصول را فراتر از قیمت و ادعاهای تبلیغاتی آن شناسایی کنید.برای کسب و کارها، آزمایش کردن و نگاه کردن فراتر از سطح سطحی برندسازی که کم کم کمتر و کمتر موثر می شود، مهم است، زیرا مصرف کنندگان باهوش تر می شوند و به برندهایی که واقعا به کلمات خود عمل می کنند، جمع می شوند.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download