resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

خلاصه

نیاز به یک طرح کسب و کار برای پیش بینی ها و برنامه ریزی سناریو دارید؟ این Mobile App Business Plan کاملا قابل سفارشی می تواند خطوط کسب و کار جدید، محصولات یا استراتژی های قیمت را پیش بینی کند، چه مدل درآمد بر اساس اشتراک، تبلیغات یا خرید درون برنامه باشد. این مدل حساب می کند برای CapEx، هزینه های عمومی، و هزینه های فروش و بازاریابی. ما این الگوی Mobile App Business Plan spreadsheet را در Excel و Google Sheets ایجاد کرده ایم که می توانید برای برنامه ریزی برنامه موبایل بعدی خود استفاده کنید.

stars icon
3 questions and answers
info icon

While the specific names of businesses that have used this business plan for their mobile apps are not disclosed due to confidentiality, many successful mobile app businesses have used similar strategies. These include subscription models, ad-based revenue, and in-app purchases. Companies like Spotify, Netflix, and Candy Crush have all used these models to great success. Spotify and Netflix use a subscription model where users pay a monthly fee for access to their content. Candy Crush, on the other hand, uses in-app purchases where users can buy additional features or content within the app.

Some alternative strategies to subscription, ads, or in-app purchases as revenue models could include:

1. Freemium model: This is where basic services are provided for free but users have to pay for premium features.

2. Sponsorship: This involves partnering with other companies for mutual benefit.

3. Crowdfunding: This involves raising small amounts of money from a large number of people, typically via the Internet.

4. Licensing: This involves selling the rights to use your product or service to another company.

5. Direct sales: This involves selling your product or service directly to the customer, bypassing any third-party retailers or wholesalers.

Global companies like Apple and Google can utilize this business plan for their new product lines by using it as a tool for projections and scenario planning. The plan can help them forecast new business lines, products, or price strategies, whether the revenue model is based on subscriptions, ads, or in-app purchases. It also accounts for CapEx, overhead, and sales and marketing costs. This can be particularly useful for these companies as they often launch new products and need to plan their strategies effectively.

stars icon Ask follow up

چه مدل درآمد شما بر اساس اشتراک، تبلیغات یا خرید درون برنامه باشد، این الگوی Mobile App Business Plan همه چیزی را که برای پیش بینی ها و پروژه ها با نمودارها و گراف ها نیاز دارید، دارد. بهترین بخش این است که این الگوی Mobile App Business Plan spreadsheet کاملا قابل سفارشی است و فقط برای برنامه های موبایل نیست. هر کسب و کاری می تواند از آن برای پیش بینی سود و هزینه های احتمالی استفاده کند، بدون توجه به مدل درآمد خود. ما حالا نشان خواهیم داد چگونه از الگوی Mobile App Business Plan spreadsheet برای پیش بینی ها، پیش بینی ها و برنامه ریزی سناریو استفاده کنید، بدون توجه به مرحله ای که کسب و کار در آن است.

stars icon
3 questions and answers
info icon

I'm sorry, but as a language model AI, I don't have access to specific real-world examples of businesses using this spreadsheet template for their financial projections. However, many businesses across various industries use similar templates for their financial planning. These templates help in forecasting revenues, expenses, and profitability, which are crucial for strategic planning and decision making.

Some alternative methods for forecasting and scenario planning in business strategy include the use of financial models, trend analysis, and predictive analytics. Financial models can help businesses project future revenues and expenses based on historical data and assumptions. Trend analysis involves examining historical data to identify patterns and trends that can inform future business decisions. Predictive analytics uses statistical algorithms and machine learning techniques to predict future outcomes based on historical data. These methods can be used individually or in combination to provide a comprehensive view of potential future scenarios.

Global companies like Apple and Google can utilize this spreadsheet template for their revenue model projections by customizing it according to their specific business models. They can input their data related to subscriptions, ads, or in-app purchases, and the template will provide forecasts and projections. It can also be used for scenario planning, allowing these companies to prepare for different business situations. The template is versatile and can be adapted to any business type, not just mobile apps.

stars icon Ask follow up

زمینه های برنامه های موبایل کسب و کار خود را تعریف کنید

برای شروع طرح پروژه توسعه برنامه موبایل خود، در برگه Fields شروع کنید. ابتدا هر ورودی های ثابتی مانند نام شرکت، تاریخ شروع، و افق در ماه ها برای پیش بینی شده را وارد کنید. این مدل به سختی در 121 ماه (یا 10 سال) محدود می شود. با توجه به عوامل ماکرواقتصادی که در حال ورود به سال 2023 هستند، بسیاری از متغیرها به سرعت تغییر می کنند. پیش بینی 12 ماه، سه سال، و پنج سال است معمولاً برای برنامه‌ریزی سناریو کافی است. اما همانطور که 91% مدیران عامل در حال برنامه‌ریزی برای رکود در 12 ماه آینده هستند، در حال حاضر توصیه می‌شود که مقدار رانویی که استارتاپ‌ها ذخیره کرده‌اند را از 18 ماه معمول به 36 ماه افزایش دهند - بله، سه سال کامل.

stars icon
3 questions and answers
info icon

The implications of a majority of CEOs planning for a recession in the next 12 months on the mobile app industry could be significant. It could lead to a slowdown in the development of new apps as companies tighten their budgets and focus on maintaining their current operations. There might also be a shift towards more conservative business strategies, with less risk-taking in terms of innovation and expansion. Furthermore, consumer spending on apps could decrease, affecting the revenue of app developers. However, it could also present opportunities for apps that offer cost-saving or value-adding solutions during tough economic times.

Alternative strategies for scenario planning in mobile app development could include:

1. Agile Development: This approach allows for flexibility and adaptability, with regular iterations and feedback loops.

2. Lean Development: This strategy focuses on developing a minimum viable product (MVP) to test market reactions before investing heavily.

3. Outsourcing: If the in-house team lacks certain skills or resources, parts of the development process can be outsourced.

4. User-Centered Design: This strategy involves designing the app based on user needs and preferences, which can be identified through user research and testing.

5. Cross-Platform Development: Developing an app that can run on multiple platforms (like Android and iOS) can increase market reach and ROI.

6. Security-Focused Development: With increasing concerns about data privacy and security, incorporating strong security measures in the app development process can be a strategic move.

Companies like Apple or Google would adapt their mobile app development project plans in response to macroeconomic changes by adjusting their strategies and forecasts. They would likely increase their focus on scenario planning, considering various potential economic situations and their potential impact on the business. This could involve adjusting their product lines, pricing strategies, or revenue models. They may also increase the amount of 'runway' they have saved, to ensure they can weather any potential economic downturns. It's also likely they would closely monitor changes in the macroeconomic environment and adjust their plans as necessary.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image
resource image

سپس، هرگونه مالیات بر درآمد، مالیات حقوق و دستمزد یا هزینه‌های معامله مانند هزینه‌های بازار یا هزینه‌های کارت اعتباری که در هنگام معامله باید پرداخت شود را تنظیم کنید. در زیر آن، هرگونه هزینه موجودی و بازگشت را تنظیم کنید، مانند هزینه نگهداری از کالاهای فیزیکی، هرگونه کاهش قیمت اقلام قابل فروش مجدد، هزینه‌های پردازش بازگشت و نرخ متوسط بازگشت. و در پایین، نرخ تورم به عنوان یک ورودی پویا تعریف شده است که می‌توان برای هر سال از دوره افق خود به صورت دستی به آن وارد کرد. این بسیار مهم است، زیرا تورم یک عامل حیاتی است که بر هر کسب و کار در آینده قابل پیش‌بینی تأثیر خواهد گذاشت.

stars icon
3 questions and answers
info icon

Inflation can impact a business like Tesla in several ways. Firstly, it can increase the cost of raw materials and components, which can lead to higher production costs. This can either reduce the company's profit margins or force it to increase its prices, which could potentially reduce demand for its products. Secondly, inflation can erode the purchasing power of consumers, which could also lead to a decrease in demand. Lastly, inflation can increase the cost of borrowing, which could impact Tesla's ability to finance its operations and growth strategies.

There are several strategies to manage inventory and return fees in a business. One strategy is to implement an efficient inventory management system that can track and monitor inventory levels in real time, reducing the risk of overstocking or understocking. Another strategy is to negotiate with suppliers for better return policies or discounts on bulk purchases. Businesses can also consider dropshipping, where the supplier handles the inventory and shipping, reducing the need for physical storage. Lastly, implementing a strict return policy can help minimize return costs. It's important to note that these strategies should be tailored to the specific needs and circumstances of the business.

Google, like many global companies, has a sophisticated financial infrastructure to manage transaction fees. They negotiate with credit card companies and banks to get the best possible rates. They also have systems in place to minimize fraud and chargebacks, which can add to transaction costs. Additionally, Google has a diversified revenue model, which includes advertising, cloud services, and hardware sales, among others. This diversification helps to offset the costs of transaction fees. However, the specifics of Google's arrangements are proprietary and not publicly disclosed.

stars icon Ask follow up

تعریف درآمدها برای برنامه‌های تجاری موبایل

سپس، درآمد برنامه موبایل شما می‌تواند به صورت اشتراکات، محصولات فروخته شده یا تبلیغات نمایش داده شده پیش‌بینی شود.این طرح کسب و کار سه جریان را برای تحلیل با یکدیگر مقایسه می کند: برای یک کسب و کار مبتنی بر اشتراک، برگه اشتراک ها می تواند تا ده طرح اشتراک را مقایسه کند. تعریف کنید که چقدر از پرداخت ها، دوره عمر (یا مدت زمانی که کاربر میانگین مشترک می ماند)، ارزش عمر (یا مقداری که طی عمر خود پرداخت می کنند)، و پیش بینی اشتراک های ماهیانه جدید برای هر سطح قیمت. سپس مدل اشتراک های جدید در هر ماه، اشتراک های فعال در هر ماه، و درآمدهای پیش بینی شده در هر ماه از هر یک از سطوح اشتراک شما را پیش بینی می کند.

stars icon
3 questions and answers
info icon

I'm sorry, but as an AI, I don't have the ability to provide real-world examples. However, many successful mobile apps use a combination of subscription, product sales, and ad revenue models. For instance, Spotify uses a subscription model for premium users and ad revenue for free users. Similarly, mobile games like Candy Crush generate revenue through in-app purchases (product sales) and ads. It's important to note that the success of these models depends on various factors such as the target audience, market trends, and the unique value proposition of the app.

There are several alternative strategies to subscriptions, products sold, or ads displayed for generating revenue in mobile apps. These include in-app purchases, freemium upsell, sponsorships, partnerships, and affiliate marketing. In-app purchases allow users to buy virtual or physical goods within the app. Freemium upsell involves offering basic services for free while charging for premium features or content. Sponsorships involve partnering with advertisers who provide users with rewards for completing certain in-app actions. Partnerships can be formed with other companies to offer bundled services. Affiliate marketing involves promoting other businesses' products or services and earning a commission for any sales made.

Global companies like Apple or Google can apply this mobile app business plan for their new product lines by first identifying the revenue streams for their new apps. These could be subscriptions, products sold, or ads displayed. They can then use the business plan to compare these revenue streams against each other for analysis. For a subscription-based business, they can assess up to ten subscription plans to compare. They can define the frequency of the payments, the lifetime period, lifetime value, and new monthly subscriptions forecasted for each price tier. The model then projects the new subscriptions per month, active subscriptions per month, and forecasted revenues per month of each subscription tier.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

برگه محصولات تا 10 نوع و اندازه محصول مختلف، قیمت آنها، فروش در ماه، و نرخ رشد فروش ماهیانه را ارزیابی می کند. برای یک برنامه موبایل، این می تواند خرید درون برنامه ای یا نقاط قیمت مختلف برای خود برنامه باشد تا با یکدیگر آزمایش شود. همانطور که در ابتدا ذکر شد، این طرح کسب و کار لازم نیست فقط برای برنامه های موبایل استفاده شود: هر کسب و کاری می تواند از این برای برنامه ریزی سناریو محصولات و نقاط قیمت مختلف استفاده کند، مانند اگر شما به یک طرح کسب و کار برای یک رستوران با یک وب سایت یا یک طرح کسب و کار برای یک شرکت حمل و نقل که فروش آنلاین انجام می دهد نیاز دارید.

stars icon
3 questions and answers
info icon

This business plan model can be applied in various ways in the restaurant and trucking industry. For a restaurant, it can be used to plan different menu items at various price points, assess their sales per month, and calculate the monthly sales growth rate. It can also be used to forecast the revenue from online orders or delivery services. For a trucking company, this model can be used to plan different services like freight, logistics, or transportation at different price points. It can also help in forecasting the sales of these services per month and their growth rate.

Scenario planning strategies can vary across different industries. However, some common strategies include:

1. Trend Analysis: This involves identifying and analyzing trends that could impact the industry in the future.

2. PESTEL Analysis: This involves analyzing Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal factors that could affect the industry.

3. SWOT Analysis: This involves identifying Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats in the industry.

4. Delphi Technique: This involves gathering expert opinions and using them to predict future scenarios.

5. Simulation Models: This involves creating computer models to simulate different scenarios and their potential outcomes.

6. Cross-Impact Analysis: This involves analyzing how different events could impact each other and the industry as a whole.

Remember, the choice of strategy depends on the specific industry and the nature of the business.

Global companies like Apple or Google can use this business plan model to scenario-plan different products and price points by assessing various product types and sizes, their prices, sales per month, and monthly sales growth rate. They can use this model to test different price-points against each other. This can help them in forecasting new product lines or price strategies for various revenue models. It can also help in accounting for CapEx, overhead, and sales.

stars icon Ask follow up
resource image

برگه تبلیغات تا 10 نوع تبلیغ را همراه با کل کاربران فعال ماهانه اولیه پلتفرم (MAU) و رشد آن ارزیابی می کند.این برنامه کار می کند تا درصد کلی، CPM و درآمد از تمام نمایش های پلتفرم را پیدا کند

resource image

یادتان باشد، اگر می خواهید از این Mobile App Business Plan صفحه ی اکسل استفاده کنید، می توانید آن را در حال حاضر دانلود و سفارشی سازی کنید. در مورد سفارشی سازی صحبت کنیم - یک ویژگی حیاتی از تمام این جداول پیش بینی، توانایی نادیده گرفتن هر ماهی که می خواهید است. این نادیده گرفتن تمام دوره های بعدی را تنظیم می کند، اما برای تنظیم آن به حالت عادی، سلول را کپی کرده و به سمت چپ آن بکشید، و باقی فرمول ها به حالت اولیه برمی گردند.

stars icon
3 questions and answers
info icon

I'm sorry, but as an AI, I don't have access to specific real-world examples of companies that have used this spreadsheet for their business projections. However, many businesses across various industries use similar tools for financial forecasting and scenario planning.

One method to adjust the forecast tables back to normal is to copy and drag the cell to the left of the overridden cell. This action will revert the rest of the formulas. If you have made multiple changes and want to revert all of them, you might need to re-download the spreadsheet and start fresh. Always remember to save a backup copy before making changes to your forecast tables.

Businesses like Google or Apple can customize this spreadsheet for their unique needs by utilizing the override feature. This feature allows them to adjust any month they want, which will then adjust all the following periods. If they want to revert it back to normal, they simply need to copy and drag the cell to the left of it, and the rest of the formulas will revert. This allows for flexibility and customization based on the specific needs and projections of the business.

stars icon Ask follow up

پیش بینی های مالی برای هزینه های کسب و کار

resource image

سپس، هزینه ها در چهار حوزه کلیدی ارزیابی می شوند: CapEx، عملیات، بر سر بر و بازاریابی و فروش.CapEx هر گونه هزینه سرمایه ای را بر اساس فرکانس آنها، از یک باره تا هر 10 سال محاسبه می کند.

resource image

عملیات هر گونه هزینه ای را که به سطوح اشتراک یا محصولات مربوط می شود، محاسبه می کند و هزینه کالای فروخته شده، هزینه های بسته بندی و حمل و نقل، و هر گونه هزینه بازگشت را پوشش می دهد.بازاریابی و فروش هزینه های بازاریابی را برای هر اشتراک و محصول محاسبه می کند، پس از آن هزینه های فروش مانند هزینه های معامله، که در برگه Fields محاسبه می شوند. Overhead هزینه های نیروی کار را بر اساس نقش، و حقوق و دستمزد، پاداش، مالیات بر حقوق و دستمزد، هزینه تجهیزات و امکانات به ازای هر سر محاسبه می کند تا هزینه کلی برای هر کارمند را پیدا کند.هزینه های خاص شرکت در زیر آن فهرست شده است که می تواند با نام آنها، فرکانس، دلار در هر واحد و هزینه در هر ماه تعریف شود.

stars icon
5 questions and answers
info icon

A mobile app business plan plays a crucial role in managing CapEx, overhead, and sales and marketing expenses. It helps in forecasting and planning for these expenses. For CapEx, it can help in planning for investments in infrastructure or equipment. Overhead expenses like salaries, bonuses, payroll taxes, equipment costs, and amenities per employee can be calculated and managed effectively. The plan also aids in calculating marketing expenses for each subscription and product, and sales costs such as transaction fees. Thus, a well-structured business plan can help in efficient financial management and in making informed business decisions.

A mobile app business plan can help in forecasting new product lines or price strategies by providing a structured approach to identify and evaluate potential opportunities. It allows you to project the costs associated with different subscription tiers or products, including cost of goods sold, packaging and shipping fees, and return costs. It also helps in calculating marketing expenses for each subscription and product, as well as sales costs such as transaction fees. This information can be used to develop pricing strategies that maximize profitability. Furthermore, the plan can account for overhead costs, including headcount expenses by role, and company-specific overhead, which can impact pricing decisions.

The components of overhead calculation in a mobile app business plan typically include headcount expenses by role, and salary, bonuses, payroll taxes, equipment costs and amenities per head to find the total cost per employee. Additionally, company-specific overhead is also considered, which can be defined by their name, frequency, dollar per unit, and cost per month.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image
resource image
resource image

داشبورد خلاصه پیش بینی های مالی برنامه کسب و کار برنامه موبایل

تمام این پیش بینی ها سپس در برگه خلاصه جمع آوری می شوند. جدول درآمدهای کل شامل فیلترهایی است برای برجسته کردن اشتراک خاص، نوع تبلیغات، یا محصول. مجموع هزینه ها در زیر آن در بخش هزینه ها فهرست شده است. در پایین، درآمد کل و هزینه ها محاسبه می شوند تا سود خالص یا زیان برای هر ماه، هم قبل و هم بعد از مالیات، برای یافتن IRR این برنامه کسب و کار را پیدا کند. IRR یک معیار حیاتی برای تخمین سودآوری سرمایه گذاری های احتمالی است و کمک می کند تا ارزیابی کند که آیا این سرمایه گذاری کسب و کار ارزش دارد یا خیر. درصد بیشتر، سرمایه گذاری مطلوب تر است.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image
resource image

سپس داشبورد داده ها را از تمام این جداول برای نمایش درآمدهای کل، هزینه ها، و تفاوت بین درآمدها در مقابل سود برنامه کسب و کار شما نمایش می دهد. با نمودارهایی که پیش بینی های مالی شما را به آسانی نشان می دهند، این داشبورد برای تجزیه و تحلیل داخلی یا پیشنهادات خارجی عالی است.

resource image
resource image
resource image
resource image

برای تجزیه و تحلیل لازم برای تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، این الگوی Mobile App Business Plan صفحه گسترده را در مایکروسافت اکسل یا گوگل شیت هم اکنون دانلود و سفارشی کنید. سپس، به الگوی صفحه گسترده Sales Pipeline ما برای مشاهده و پیش بینی فروش های آینده و پیش بینی ها مراجعه کنید، یا الگوی طرح تجاری دیگر ما و صفحه گسترده فرم حرفه ای نهایی استارتاپ برای نمونه های بیشتری از طرح کسب و کار. برای ابزارهای بیشتر برای به اشتراک گذاری طرح کسب و کار خود با سرمایه گذاران بالقوه، الگوی پیشنهاد Ultimate Pitch Deck (Part 4) ما را بررسی کنید. ما تعداد زیادی از نمونه های پیشنهاد را به عنوان بخشی از کتابخانه ما داریم، بنابراین اگر به بیشتر آنها علاقه مند هستید، امروز به سرویس Plus ما بپیوندید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download